Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Mateusz Kolaszyński, Ph.D.

Mateusz Kolaszyński, Ph.D.

e-mail: mateusz.kolaszyński@uj.edu.pl

ORCID ID

Academia profile

Research Gate profile

Position

Assistant Professor at Department of National Security of the Jagiellonian University

Education

MA in political sciences, Jagiellonian University (2010)

PhD in social sciences, discipline: political sciences, Jagiellonian University (2015)

Awards

2017 – 3rd Class Rector’s Individual Award for Academic Excellence, Rector of the Jagiellonian University

2018 – 3rd Class Rector’s Individual Award for Organizational Achievements, Rector of the Jagiellonian University

Courses taught

Metody wywiadowcze Federacji Rosyjskiej

Modi operandi służb wywiadowczych

Negocjacje i umowy międzynarodowe

Podstawy kryminalistyki

Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

Prywatyzacja bezpieczeństwa

Seminarium dyplomowe

Służby specjalne w stosunkach międzynarodowych

System służb specjalnych w Polsce

Współdziałanie służb i organów wywiadowczych RP

Research interests

intelligence studies; constitutional mandates of intelligence services; criminal intelligence.

constitutional law; human rights; criminal justice system, state surveillance. 

Current research

Surveillance policies after Swnoden

Constitutional status Federal Office for the Protection of the Constitution in Germany

Publikations

Monografic Book

Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Chapters in collected volumes

Uwarunkowania kontroli i nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi polskich służb specjalnych [w:] A. Krzak, D. Gibas-Krzak (red.), Służby Specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa-Szczecin 2012

Status ustrojowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa [w:] G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013

System kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi. Perspektywy rozwoju [w:] M. Kosman, W. Stach (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata. Uwarunkowania - bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2013

Status ustrojowy służb specjalnych w brytyjskim porządku państwowym [w:] A. Zięba (red.), Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

Status ustrojowy Służby Kontrwywiadu Wojskowego [w:] M. Kuć, T. Węglarz (red.), Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014

Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego w stosunkach Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską w latach 1991-2004 [w:] E. Alabrudzińska, Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, Wydawnictwo MADO, Toruń 2015

Marian Zygmunt Jedlicki [w:] A. Zięba (red.), Jubileuszowa Księga Nauk Politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Parlamentarna kontrola nad brytyjskimi służbami specjalnymi [w:] R. Kłosowicz, Ł. Jakubiak, B. Kosowska-Gąstoł, G. M. Kowalski, T. Wieciech (red.), Konstytucjonalizm – doktryny – partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Uprawnienia polskich służb specjalnych [w:] M. Górka (red.), Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa. Historia i współczesność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016

Sejmowa debata nad utworzeniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego – między postępowaniem racjonalnego ustawodawcy a populizmem penalnym [w:] J. Czapskiej, M. Szafrańskiej i D. Wójcik (red.), Penalny populizm. Perspektywa polityczna i społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego poruszana podczas kampanii parlamentarnej w 2015 roku [w:] M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku – Wybrane zagadnienia [w:] E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak (red.), Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016

Sądownictwo [w:] M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł (red.), Systemy polityczne. Podręcznik akademicki, Wydawictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Surveillance Powers of Law Enforcement and Intelligence Services in Poland [w:] A. Gruszczak (ed.), Security Outlook 2018, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

Articles in academic journals

Kształtowanie polskiego modelu cywilnych służb specjalnych w latach 1989-1990, „Politeja” 2012, nr 3

Kontrola zewnętrzna nad niektórymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2012, nr 3

Rozwiązania instytucjonalno-prawne w zakresie cywilnej i demokratycznej kontroli i nadzoru nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, „Studia Prawnicze - Rozprawy i materiały”, J. Widacki (red.), 2012, nr 1

Nadzór nad cywilnymi służbami specjalnymi, „Studia Prawnicze - Rozprawy i materiały”, J. Widacki (red.), 2013, nr 2

Constitutional status of Polish intelligence services since 1989 - the intelligence vs. the police, „Politeja” 2017, nr 5

Intelligence Control and Oversight in Poland since 1989, „The International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs” 2018, nr 3

Overseeing Surveillance Powers - The Cases of Poland and Slovakia, "The Policy of National Security" 2020, nr 1 (18)

Participation in scientific conferences

24-25 kwietnia 2012 r. Uniwersytet Szczeciński – Szczecin, Konferencja międzynarodowa: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa zorganizowana na Uniwersytecie Szczecińskim, wygłoszony referat pt. Uwarunkowania kontroli i nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi polskich służb specjalnych

24-25 maja 2012 r. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, konferencja ogólnopolska: Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, wygłoszony referat pt. Status ustrojowy służb specjalnych w brytyjskim porządku państwowym

21 marca 2013 r. Wyższa Szkołą Handlu i Usług – Poznań, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia, wygłoszony referat pt. System kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi. Perspektywy rozwoju

10-11 czerwca 2013 r. Krakowska Akademia – Kraków, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, gospodarka, społeczeństwo”, wygłoszony referat pt. Nadzór nad polskimi służbami specjalnymi

20-21 czerwca 2013 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń, Konferencja międzynarodowa „Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, wygłoszony referat pt. Obwód Kaliningradzki w stosunkach Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską oraz wybranymi krajami Europy Środkowej w latach 1991-2004

25-27 września 2013 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Poznań, VI Międzynarodowa Konferencja: Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu, wygłoszony referat pt. Status wojskowych służb specjalnych w Polsce po 1990 r.

4 grudnia 2012 r. Akademia Obrony Narodowej – Warszawa, konferencja ogólnopolska: Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym, wygłoszony referat pt. Status ustrojowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

9 czerwca 2015 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin, Konferencja międzynarodowa Bezpieczeństwo Polski-Bezpieczeństwo Europy, wygłoszony referat pt. Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku

22-24 września 2015 r. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, Odsłony polityki. III Ogólnopolski Kongres Politologii, wygłoszony referat pt. Analiza informacji w polskich służbach specjalnych

9 grudnia 2015 r. Krajowa Szkoła Administracji – Warszawa, W służbie Polsce. Szkoły Nauk Politycznych i ich twórcy, wygłoszony referat pt. Model kształcenia kadr administracji publicznej w Niemczech

21-22 września 2016 r. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacją a renacjonalizacją, wygłoszony referat pt. Reformy polskich służb specjalnych w kontekście zagrożeń związanych z terroryzmem

22-23 maja 2017 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny, VI Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych

12-14 czerwca 2017 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 59. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego

21-22 września 2017 r. Uniwersytet Jagielloński – Kraków, II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji, wygłoszony referat pt. Służy informacyjne Republiki Federalnej Niemiec

15-16 maja 2018 r. Uniwersytet Łódzki – Uniejów, VII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych

18-20.09.2018 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin, IV Ogólnopolski Kongres Politologii, wygłoszony referat pt. Polska i niemiecka polityka inwigilacyjna w XXI wieku

16-17.11.2018 r. Freie Universität Berlin, Workshop Trust and Transparency in an Age of Surveillance, wygłoszony referat pt. Polish Surveillance Policies After Snowden Between Transparency and Secrecy

27-30.03.2019 ISA Annual Convention in Toronto, the Paper "Surveillance by Law-enforcement and Intelligence Services: Fundamental Rights Safeguards in Poland"

4-7.09.2019, Uniwersytet Wrocławski, ECPR General Conference in Wrocław, the Paper “Overseeing surveillance powers – the cases of Poland and Slovakia”

19-20.2019, Uniwersytet Jagielloński, III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny" the Paper „Polskie służby specjalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”

30.09-1.10.2019, Uniwersytet Jagielloński, Workshop Trust and Transparency in an Age of Surveillance, the Paper “Polish Surveillance Policies After Snowden Between Transparency and Secrecy”