Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”.

W dniach 21-22 września 2017 r. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych zorganizował II Jagiellońską Konferencję Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”.

 

Konferencja poświęcona została aktualnym dylematom i problemom bezpieczeństwa kształtującym się w przestrzeni współpracy, rywalizacji i konfrontacji determinowanej przez wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego oraz uwarunkowania o charakterze globalnym. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Zdzisław Mach. Następnie głos zabrał Prof. dr hab. Andrzej Mania – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktycznych w latach 2008-2016, który podkreślał znaczenie podjętej debaty nad uwarunkowaniami, zagrożeniami oraz strukturą bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wykład inauguracyjny wygłosił przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Prof. dr hab. Edward Haliżak, który omówił studia bezpieczeństwa międzynarodowego z perspektywy subdyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych. Sesję plenarną zakończyło wystąpienie kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ Dr. hab. Artura Gruszczaka, prof. UJ, który przedstawił założenia merytoryczne konferencji oraz omówił dotychczasową działalność Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego.

 

W ramach konferencji zorganizowano 13 paneli tematycznych, dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa, w których wzięło udział kilkudziesięciu naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. W trakcie obrad zorganizowano również panel specjalny poświęcony uwarunkowaniom i zagrożeniom bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, w którym udział wzięli pracownicy Uniwersytetu Amerykańskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podczas konferencji zorganizowano również panel studencki, w trakcie którego miała miejsce promocja najnowszego pisma „Defensywa”, wydawanego przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analizy

Komentarze