Analizy

Komentarze

Publikacje pracowników 2015

Bajor, Piotr, Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики Молдова, под научной редакцией Пиотра Байора, Краков 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.
Bajor, Piotr, „Politeja. Studia ukraińskie", pod redakcją Piotra Bajora, Kraków 2015, nr 2 (34/1).
Wschodnia szachownica. Uwarunkowania i wyzwania geopolityczne w regionie Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, pod red. P. Bajora. K. Scholl-Mazurek, Kraków 2015.
Bajor, Piotr, Konflikt na Ukrainie: uwarunkowania i konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania, pod red. naukową Pawła Graty, Marka Delonga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 32-44.
Bajor, Piotr, Strength and power – conditions and doctrinal assumptions of the security policy of the Russian Federation [w:] Eastern chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus, ed. by P. Bajor, K. Schöll-Mazurek, Kraków 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, pp. 29-49
Eastern chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus, ed. by P. Bajor, K. Schöll-Mazurek, Kraków 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.
Bajor, Piotr, Kierunek Zachód. Polityka integracji europejskiej Ukrainy, Kraków 2015.
Bajor, Piotr The Presidential Elections in Poland – a Surprising Political Turning Point, „Actual Problems of International Relations", 2005, no. 126 (part 1), pp. 4-11.
Bajor, Piotr, Przyjaźń w czasie wojny, „Nowa Europa Wschodnia", 2015, nr 2.
В. Мошняга, В. Цуркан, П. Байор, Общественное мнение населения РеспубликИ Молдова о внешней политике страны, [в:] Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики Молдова, под научной редакцией Пиотра Байора, Краков 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, s. 119-132.
Bajor, Piotr, Konflikt na Ukrainie: uwarunkowania i konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Polityka bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. Uwarunkowania – koncepcje – działania, pod red. naukową Pawła Graty, Marka Delonga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 32-44.
Czajkowski, Marek. NATO and Missile Defense, [w:] 15 Years of Polish Membership in NATO, red. M. Matyasik, KONtekst, Kraków 2015, s. 19-30.
Czajkowski, Marek, Wpływ militaryzacji kosmosu na globalną równowagę strategiczną, Krakowskie Studia Międzynarodowe, numer 1 (XIII), red. Erhard Cziomer, Kraków 2015, s. 75-92.
Czajkowski, Marek, Przestrzeń kosmiczna a bezpieczeństwo międzynarodowe. Katalog problemów, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie, red. Wojciech Gizicki, Lublin 2015, s. 99-115.
Frankowski, Paweł, Rola agencji w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska-Europa-Świat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 147-156.
Frankowski, Paweł, Polityka rozwojowa [w:] Unia Europejska 2014+, red. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Difin, Warszawa 2015, s. 230-245
Gruszczak, Artur. NATO as a smart actor of global security, [w:] 15 Years of Polish membership in NATO. Experiences & future challenges, red. M. Matyasik, KONTekst, Kraków 2015, s. 37-48.
Gruszczak, Artur. Poland: A Skillfull Player, [w:]  The European Union and the member states, red. Eleanor E. Zeff i Ellen B. Pirro, Lynne Rienner Publishers, wyd. 3, Boulder, CO - London 2015, s. 259-278.
Gruszczak, Artur. Zadania wywiadowcze agencji Frontex: prawo – procedury – efekty, w: Agencja Frontex w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, red. A. Kuś, A. Kosińska, A. Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 13-33.
Gruszczak, Artur. Building resilience: the role of EU intelligence community, University Association of Contemporary European Studies,  http://www.uaces.org/documents/papers/1501/Gruszczak.pdf

 

Publikacje pracowników 2014

Bajor, Piotr, Partnerstwo czy członkostwo? Polityka euroatlantycka Ukrainy po 1991 r., Kraków 2014, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Seria Societas pod redakcją B. Szlachty, s. 266.
П. Байор, Великі сподівання та розчарування в українсько польських відносинах, Розділ III. Стратегічні напрями реалізації зовнішньої політики України, [w:] Зовнішня політика України 2013: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети, за редакцією професора Г. М. Перепелиці, Видавничий дім «Стилос», Київ 2014, сс. 176-201.
Bajor, Piotr, „Powrót do Europy" –   uwarunkowania międzynarodowe i zmiany priorytetów polskiej polityki zagranicznej w okresie przełomu [w:] Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – wybrane aspekty transformacji politycznych, J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red.), Koszalin 2014, ISBN: 978-83-7365-350-5; ISSN: 0239-7129, s. 17-29.
Bajor, Piotr, Wpływ wydarzeń drugiej wojny światowej na współczesne stosunki polsko-ukraińskie [w:] Zanikające blizny. Kontrowersje wobec skutków II wojny światowej, red. J. Waskan, S. Sadowski, Bydgoszcz 2014, ss. 161-180.
Bajor, Piotr, The System of Human and Civil Rights in Poland and the Guarantees of Its Protection, [in:] Legal adjusting of collaboration of Ukraine and Moldova with European Union, Truskavets-Chișinău 2014, pp. 175-179.
Bajor, Piotr, Ambitne założenia a rzeczywistość. Wyzwania i problemy Sił Zbrojnych niepodległej Ukrainy [w:] Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, pod red. B. Pączka, Akademia Marynarki Wojennej, Wydawnictwo BP, Gdynia 2014, s. 9-20.
Piotr Bajor, „Operacja" Krym – aneksja półwyspu i jej konsekwencje, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", Rok 12 (2014), Zeszyt 2 Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu, Redakcja: Tomasz Stępniewski, Andrzej Gil, Andrzej Szabaciuk, Anna Visvizi     ISSN 1732-1395, Lublin 2014,
Bajor, Piotr, Polish Eastern Policy: Experiences, Challenges, and Prospects, [in:] "Moldoscopie", (Probleme de analiză politică), nr 2, 2014, (LXV), Chişinău: Universitatea de Stat din Moldova, USPEE, Asociaţia moldovenească de ştiinţă politică, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere", pp. 180-191.
Bajor, Piotr, Życie na nowo, „Nowa Europa Wschodnia", 2014, nr 5.
Bajor, Piotr, Uwarunkowania i rozwój sytuacji demograficznej Ukrainy po 1991 r., „Nowa Ukraina", 2014, nr 14, ss. 93-102.
Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa w stosunkach transatlantyckich, [w:] Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich, red. W. Gizicki, Instytut Sądecko-Lubelski 2014, s. 149-162.
Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa NATO jako czynnik wzmacniający transatlantycką więź w dziedzinie bezpieczeństwa, Krakowskie Studia Międzynarodowe, numer 4 (XI), Kraków 2014, s. 91 – 110.
Frankowski, Paweł, Polityki zewnętrzne stanów amerykańskich w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo UMCS Lublin 2014, s. 456
Frankowski, Paweł, Grafted or Crafted: Federal Endeavors in East Africa and East Asia, „Asian Ethnicity" 2014, vol. 15, issue 2, s. 222-236 DOI:10.1080/14631369.2014.880590
Frankowski, Paweł, Pragmatycznie i eklektycznie o stosunkach międzynarodowych, Annales UMCS. Sectio K, Politologia" 2014, vol. XX, no 2, s. 7-27, DOI : 10.2478/v10226-012-0037-
Frankowski, Paweł, Samuel Lucas McMillan, The Involvement of State Governments in US Foreign Relations, Palgrave Macmillan, New York 2012, rev. Paweł Frankowski, „Publius: Journal of Federalism" 2014, no 3, DOI:10.1093/publius/pju018
Gruszczak, Artur, Europejska wspólnota wywiadowcza. Prawo – instytucje – mechanizmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 310
Gruszczak, Artur. EU security privatization – the Nordic model, [w:] Dyplomacja w życiu. Życie w dyplomacji, red. J. Jaskiernia, W. Saletra, Perpetuum Mobile, Kielce 2014, s. 139-153.
Gruszczak, Artur. Kierunki ewolucji acquis Schengen w świetle propozycji Komisji Europejskiej po 2011 r., [w:] Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. Tom II – 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, red. A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 107-123.
Gruszczak, Artur. Rules of the game: A framework for analysis, [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce, red. P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, tom II, s. 325-339.
Gruszczak, Artur. Roztropny realizm a studia wywiadowcze: rozważania nad Unią Europejską jako wspólnotą wywiadowczą, [w:] Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, red. E. Haliżak, J. Czaputowicz, PTSM i Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2014, s. 229-248.
Gruszczak, Artur. Technologie satelitarne na rzecz bezpieczeństwa Unii Europejskiej", Kultura i Polityka, 2014, nr 16, s. 94-113.
Gruszczak, Artur. Intelligence tradecraft and the pre-crime approach to EU internal security governance", University Association of Contemporary European Studies, http://uaces.org/documents/papers/1301/gruszczak.pdf
Gruszczak, Artur. Intelligence Support for Diplomacy: Information Sharing and the Common Foreign and Security Policy of the European Union", ISANet, http://web.isanet.org/Web/Conferences/Toronto%202014/Archive/231a5328-e511-43a8-b4a7-966cd819c2f8.pdf
Matyasik, Michał. Secure sustainable development: impact of social media on political and social crisis, Journal of Security and Sustainability Issues 2014, 4(1)184, s. 5-16.
Matyasik, Michał. Doktryna NATO kompleksowego podejścia w zarządzaniu współczesnymi konfliktami zbrojnymi, [w:] Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO, red. T. Kośmider, Wydawnictwo AON, 2014, s. 172-187.
Matyasik, Michał. Notatka w ramach działu: Moje spostrzeżenia na temat Afganistanu – relacje żołnierzy z różnego okresu pobytu, [w:] Polscy żołnierze w Afganistanie 2002-2014, red. B. Pacek, Wydawca: Ministerstwo Obrony Narodowej, 2014, s. 184-186.
Matyasik, Michał. (Recenzja) Unia Europejska wobec działalności międzynarodowych sądów karnych. Geneza, istota, praktyka – Anna Potyrała, Państwo i Prawo 2014, Zeszyt 10 (824), s. 115-118.

Publikacje pracowników 2013

Bajor, Piotr. Восточное партнерство. Цели – опыт – вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой, под научной редакцией Петра Байора, Краков 2013, s. 441.
Bajor, Piotr. Sytuacja gospodarcza i uwarunkowania surowcowo-infrastrukturalne niepodległej Ukrainy, „Nowa Ukraina", Zeszyty historyczno-politologiczne nr 13, Kraków-Przemyśl 2013, ss. 103-114.
Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa w stosunkach międzynarodowych,  WUJ, Kraków 2013, s. 380.
Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa jako element polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA, [w:] Nowe strategie na nowy wiek, red. M. Chorośnicki, J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, KONtekst, Kraków 2013, s. 447-462.
Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa Izraela, [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku, red. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J. Węc, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 221-235.
Czajkowski, Marek. Rosyjskie siły strategiczne AD 2013, [w:] Rosyjskie siły zbrojne, red. Anna Jach, Księgarnia Akademicka 2013, s. 61-77.
Gruszczak, Artur. EU Intelligence-led Policing: The Case of Counter-terrorism Cooperation, [w:] New Challenges for the EU Internal Security Strategy, red. M. O'Neill, K. Swinton, A. Winter, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2013, s. 16-39.
Frankowski, Paweł, Położenie geopolityczne i znaczenie region w stosunkach międzynarodowych [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich t.2. Ukraina i Białoruś: przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosji, red. Waldemar Paruch, UMCS Lublin 2013, s. 317-340 (współautor Nadia Gergało)
Frankowski, Paweł, Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca międzynarodowa w regionie [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich t.2. Ukraina i Białoruś: przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją red. Waldemar Paruch, UMCS Lublin 2013, s. 341-364 (współautor Nadia Gergało)
Frankowski, Paweł, Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca międzynarodowa w regionie Kaukazu Południowego [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich t.4. Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość, red. Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec, UMCS Lublin 2013, s. 227-250
Gruszczak, Artur. Polityka Unii Europejskiej wobec problemu nielegalnego handlu narządami i tkankami, [w:] Postępy w transplantologii. Transplantologia praktyczna, t.4, red. L. Pączek, B. Foroncewicz, K. Mucha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 239-254.
Gruszczak, Artur. Centrum Analizy Wywiadowczej Unii Europejskiej i jego rola w strategii bezpieczeństwa UE, [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku, red. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J.J. Węc, Kraków 2013, s. 273-283.
Gruszczak, Artur. Zjeść ciastko i mieć ciastko ... Brytyjski dylemat wyłączenia z przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej", Komentarze Natolińskie, nr 1 (20) / 2013, http://www.natolin.edu.pl/pdf/komentarze/Natolin_Komentarze_1_2013.pdf
Gruszczak, Artur. Intelligence community as a distorted epistemic community: Reflections on EU security policies", European International Studies Association, http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/warsaw2013/Artur_Gruszczak.pdf
Gruszczak, Artur. Caribbean Legion (str. 72-74), Lee Christmas (str. 94-95), Costa Rica (str. 115-116), Juan Estrada (str. 192-193), Honduras, Intervention 1912 (str. 293-294), Charles Magoon (str. 364-366), José Alberto Medrano (str. 388-389), Óscar Mejía (str. 389-390), Carlos Romero (str. 558-559), Henry Lewis Stimson (str. 614-616), [w:] Encyclopedia of U.S. Military Interventions in Latin America, red. A.L. McPherson, ABC-CLIO, Santa Barbara, CA 2013, w 2 tomach.

Publikacje pracowników 2012

Bajor, Piotr, Młynarski, Tomasz (red.). Polityka zagraniczna Polski. Wybrane zagadnienia i problemy, Kraków 2012, s. 196. http://www.mediafire.com/view/yf68p3tdy15kuh3/Polityka_zagraniczna_Polski._Wybrane_zagadnienia_i_problemy.pdf
Czajkowski, Marek. The Northern Spaces and Russian Nuclear Deterrence, [w:] The Northern Spaces – Contemporary Issues, red. R. M. Czarny, R. Kubicki, A. Janowska, R. S. Czarny, SCANDINAVIUM, Warszawa – Kielce 2012, s. 31-44.
Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa w Europie, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata, red. K. Adamek, K. Wilczyńska, Maiuscula, Poznań 2012, s. 11-33.
Czajkowski, Marek. Iran's Ballistic Missile Arsenal and its Place in Security and Foreign Policy of Tehran, Ad Americam Vol. 13/2012, s. 7-21.
Frankowski, Paweł, Regionalne studia porównawcze jako podejście analityczne w badaniu stosunków międzynarodowych, „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych" nr 2 2012, s. 134-150
Frankowski, Paweł, American Politics 2012: A Far Cry from Middle Ground, "Polish Quarterly of International Affairs" nr 3 2012, s. 27-43
Frankowski, Paweł, Program zmian polityki współpracy rozwojowej, „Unia Europejska", no 1/ 2012 (212), s. 16-21
Frankowski, Paweł, Współpraca z państwami trzecimi po Traktacie z Lizbony  [w:] Traktat Lizboński i jego następstwa, red. P. Tosiek, Wydawnictwo UMCS Lublin 2012, s. 131-146
Gruszczak, Artur. Immigration control and securing the EU's external borders, [w:] The EU's Shifting Borders. Theoretical Approaches and Policy Implications in the New Neighbourhood, red. E. Stadtmüller, K. Bachmann, Routledge, London and New York 2012, s. 213-226.
Gruszczak, Artur. Polityka Unii Europejskiej wobec irańskiego programu nuklearnego, [w:] Współczesne oblicze Iranu, red. M. Chorośnicki, Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków 2012, s. 25-39.
Gruszczak, Artur. The state's visa policy. Mechanisms, objectives and functions, w: Migrations from Eastern European Countries to the European Union in the context of visa policy, red. M. Lesińska, E. Matejko, O. Wasilewska Stefan Batory Foundation, Warsaw 2012, s. 21-39.
Gruszczak, Artur. Państwa upadłe jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, [w:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. A. Mania, R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 173-192.
Gruszczak, Artur. Stany Zjednoczone wobec irańskiego programu nuklearnego: pomiędzy dyplomacją a siłą, [w:] Amerykomania II, red. W. Bernacki, A. Walaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 271-289.
Gruszczak, Artur, Rakowski, Piotr. The external dimension of EU intelligence cooperation: In search of Euro-Atlantic synergies, Internal Security, 2012, vol. 4, no. 2, s. 7-31.
Gruszczak, Artur. Cooperation of Nordic Countries in the Field of Internal Security, [w:] The Northern Spaces – Contemporary Issues, red. R.M. Czarny, R. Kubicki, A. Janowska, R.S. Czarny, Scandiavium, Warszawa-Kielce 2012, s. 199-216.
Gruszczak, Artur. Schengen – kłopotliwy sukces, Nowa Europa. Przegląd Natoliński, 2012, nr 2 (13), s. 25-52.
Gruszczak, Artur. Dylematy Sojuszu Północnoatlantyckiego po szczycie lizbońskim 2010 roku, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, red. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012, t. III, s. 136-156.
Gruszczak, Artur. Do smart borders make good fences? The EU's experience in an integrated border management, http://www.ipsa.org/sites/default/files/ipsa-events/madrid2012/papers/paper-13032-2012-06-15-0531.pdf

Publikacje pracowników 2011

Bajor, Piotr. Demagogia czy realny problem? Krym jako potencjalny czynnik destabilizacji bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw [w:] Wspólnota Niepodległych Państw: fragmeracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne, tom 1, pod red. T. Kapuśniaka, Lublin-Warszawa 2011, s. 129-140.
Bajor, Piotr. Czy to była (r)ewolucja? Rola i znaczenie Ukrainy w procesie rozpadu Związku Radzieckiego [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 2: Wspólnota Niepodległych Państw, pod red. M. Smolenia, M. Lubiny, Kraków 2011, s. 145-160.
Czajkowski, Marek. Znaczenie rozwoju amerykańskiej obrony przeciwrakietowej dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji. Stan i perspektywy, [w:] Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne, red. T. Kapuśniak (red.), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin-Warszawa 2011, s. 153-167.
Czajkowski, Marek. Rosyjska obrona przeciwrakietowa, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego, red. A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska-Began, Difin, Warszawa 2011, s. 145-158.
Czajkowski, Marek. Korea Północna vs. BMDS, [w:] Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, red. W. Sokała, B. Zapała, BBN 2011, s. 63-75.
Czajkowski, Marek. Potencjał współpracy pomiędzy Rosją a UE, [w:] Partnerstwo Wschodnie. Wielka szansa Europy, red. J. Sawczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Chorzów 2011, s. 261-278.
Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa NATO, [w:] Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie, W. Gizicki, Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2011, s. 15-32.
Czajkowski, Marek. Nowy START, [w:] Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie, red. W. Gizicki", Instytut Sądecko-Lubelski, Lublin 2011, s. 33-56.
Czajkowski, Marek. Obrona przeciwrakietowa USA a bezpieczeństwo Polski, [w:] Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, tom I, red. M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2011, s. 41-54.
Frankowski, Paweł, Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument promowania integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej/Economic Partnership Agreementes as an instrument of regional integration promotion in Sub-Saharan Africa, "Natolin Papers", nr 44, Warsaw 2011, s. 172
Frankowski, Paweł, Unia Europejska – Afryka Subsaharyjska. Uwarunkowania – mechanizmy – efektywność współpracy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 262 (współautor Irma Słomczyńska)
Frankowski, Paweł, Perspektywy członkostwa Islandii w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2011, nr 2(207), s. 31-38
Frankowski, Paweł, Future of the U.S. Strategy towards the New Europe Countries, [w:] Quo vadis America? Conceptualizing Change in American Democracy, Bohdan Szklarski (ed.), Frankfurt am Main 2011, s. 227-235
Gruszczak, Artur. Strategiczne aspekty walki z terroryzmem w Unii Europejskiej, [w:] Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Geneza, struktury, działania, red. R. Potorski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 135-157.
Gruszczak, Artur. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej – zarządzanie strumieniowo-węzłowe, [w:] Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, red. K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 387-405.
Gruszczak, Artur. Hybrydowy charakter współczesnych konfliktów zbrojnych, [w:] Wojna o pokój. Współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny, red. M. Kubiak, M. Minkina, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Warszawa-Siedlce 2011, s. 249-262.
Gruszczak, Artur. Is NATO still needed? An unorthodox perspective on the North Atlantic Treaty Organisation on the example of the Afghan conflict, Yearbook of International Security, 2010/2011, s. 23-39.
Gruszczak, Artur. Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna", w: Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, red. W. Sokała, B. Zapała, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2011, s. 9-17.
Gruszczak, Artur. 第五章波兰在欧盟中的地位w:构筑文化间的桥梁——21世纪东西方世界间的波兰》,Jakub Stępień 主编,雅盖隆大学,克拉科夫2011, s. 85-104.
Gruszczak, Artur. Miejsce Polski w Unii Europejskiej, w: Bridging Cultures. Polska pomiędzy Wschodem a Zachodem w XXI wieku, red. J. Stępień, Wydawnictwo Stowarzyszenia Projekt Orient, Kraków-Beijing 2011, s. 99-122.
Gruszczak, Artur. Grupa G6 a strategia antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne, 2011, nr 8.
Gruszczak, Artur. Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze w Unii Europejskiej, w: De Doctrina Europea, 2011, t. VIII, s. 71-95.

Publikacje pracowników 2010

Байор, П., Тищенко, Ю., Товт, М. Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство, Український незалежний центр політичних досліджень, Агентство „Україна", Київ 2010, s. 148.
Bajor, Piotr, Czajkowski, Marek, Zyblikiewicz, Lubomir (red.). Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 262.
Bajor, Piotr, Zyblikiewicz, Lubomir (red.). Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Tom 2, Drukarnia Pijarów, Kraków 2010, s. 271.
Bajor, Piotr. „Nadwyrężone partnerstwo" – stosunki rosyjsko-ukraińskie w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą, Białorusią, pod. red. Lubomira Zyblikiewicza, Marka Czajkowskiego, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 179-190,
Bajor, Piotr. Problemy i perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO [w:] Biuletyn Międzynarodowy, pod. red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 153-166,
Bajor, Piotr. Pomarańczowa kontynuacja czy niebieski rewanż? Ukraina przed wyborami prezydenckimi 2010 r. [w:] Biuletyn Międzynarodowy, pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Piotra Bajora, Kraków 2010, s. 241-251.
Czajkowski, Marek. Uwarunkowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, [w:] Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, red. K. Budzowski, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 93-108.
Czajkowski, Marek. Zmiany ustrojowe w Federacji Rosyjskiej a prawa i wolności obywateli, [w:] Współczesne oblicza demokracji, red. D. Gizicka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 88-104.
Czajkowski, Marek. Ewolucja relacji Rosja-NATO po zimnej wojnie, [w:] Wymiary bezpieczeństwa europejskiego na progu XXI wieku, red. A. Zaremba, B. Zapała, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 221-233.
Czajkowski, Marek. Geostrategiczne uwarunkowania polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (szanse rozwojowe i zagrożenia), [w:] Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, red. L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, Bajor, Piotr, WUJ, Kraków 2010, s. 31-42.
Czajkowski, Marek. Stosunki strategiczne USA-Rosja: główne aspekty z perspektywy europejskiej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 8 (2010), Zeszyt 3, Lublin 2010, s. 79-99.
Czajkowski, Marek. Geneza obrony przeciwrakietowej USA, Politeja 1(13), 2010, s. 291-318.
Czajkowski, Marek. Bezpieczeństwo państwa a aktorzy niepaństwowi, [w:] Polityczne wyzwania współczesnych państw, red. W. Gizicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 62 – 77.
Czajkowski, Marek. Konserwatywna wizja świata. Elementy myśli konserwatywnej dotyczące stosunków międzynarodowych w programach głównych rosyjskich partii politycznych w 2006 roku, [w:] Idee konserwatywne w Rosji, red. Anna Raźny, WUJ 2010, s. 203-213.
Frankowski, Paweł, Wspólna strategia Afryka-UE po spotkaniu w Trypolisie, "Wspólnoty Europejskie" listopad/grudzień 2010, nr 6 (205), s. 47-54
Frankowski, Paweł, Spójność – efektywność – dialog polityczny. Analiza zmian drugiego przeglądu Umowy z Kotonu, „Wspólnoty Europejskie" nr 5 (204) wrzesień/październik 2010, s. 37-44
Frankowski, Paweł, Uciec od geopolityki. Role nowych członków Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów, red. R. Riedel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 355-364.
Frankowski, Paweł, Rola Polski w regionie na tle innych państw członkowskich "nowej Europy" [w:] Polska w strukturach Unii Europejskiej. Doświadczenia. Oczekiwania. Wyzwania, red. M.  Marczewska-Rytko, Lublin 2010, s. 97-104
Frankowski, Paweł, One World and Many Orders? [in:] Order and Disorder in the International System, ed. Sai Felicia Krishna-Hensel, Ashgate, Aldershot 2010, s. 97-115
Gruszczak, Artur (red.).  Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, s. 147.
Gruszczak, Artur, Balcerowicz, Bolesław, Madej, Marek, Marcinko, Marcin, Pronińska, Kamila, Kuźniar, Roman. Nowa koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego 2010. Nasza propozycja, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW i Instytut Studiów Strategicznych, Warszawa 2010, s. 23  (wersja w języku angielskim: New Strategic Concept of the Atlantic Alliance 2010. A proposal, Warsaw 2010, s. 21).
Gruszczak, Artur. Czy NATO jest jeszcze potrzebne? Nieortodoksyjne spojrzenie na strategię Sojuszu Północnoatlantyckiego na przykładzie konfliktu afgańskiego", Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2009/2010, Wrocław 2010, s. 35-52.
Gruszczak, Artur. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej w warunkach zagrożeń asymetrycznych, [w:] Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie, red. T. Jarocki, W. Sokała, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 199-210.
Gruszczak, Artur. ATLAS – europejska sieć jednostek antyterrorystycznych, [w:] Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne, red. K. Jałoszyński, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, s. 303-311.
Gruszczak, Artur, Balcerowicz, Bolesław, Madej, Marek, Marcinko, Marcin, Pronińska, Kamila, Kuźniar, Roman. Nowa koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego – propozycja, Rocznik Strategiczny 2009/10, Warszawa 2010, s. 342-62.
Gruszczak, Artur. Europejski Urząd Policji (Europol) – okoliczności i geneza powstania", Politeja, 2010 [2009], nr 2 (12), s. 213-234.
Gruszczak, Artur. Funkcje profesjonalnej armii, [w:] Profesjonalizacja obrony narodowej, red. J. Figurski, J. Niepsuj, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010, s. 87-93.
Gruszczak, Artur. Program Sztokholmski – uwagi wstępne, [w:] Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, red. A. Gruszczak, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, s. 7-15.
Gruszczak, Artur. Prewencja i zwalczanie terroryzmu, [w:] Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, red. A. Gruszczak, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2010, s. 99-110.
Gruszczak, Artur. Przeciwdziałanie zagrożeniom ładu demokratycznego w Unii Europejskiej, Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne, 2010, nr 7, s. 51-65.
Gruszczak, Artur. Internal Security Strategy for the European Union, Statewatch Briefing, 2010, nr 89, http://www.statewatch.org/analyses/no-89-internal-security-briefing.pdf
Gruszczak, Artur. The European Union as a gated community: The challenge of good security governance, http://www.jhubc.it/ecpr-porto/virtualpaperroom/161.pdf
Gruszczak, Artur. The Securitisation of the Eastern Borders of the European Union: Walls or Bridges?, http://www.uaces.org/pdf/papers/1001/gruszczak.pdf
Gruszczak, Artur. Prevention and anticipation – Pre-crime approach to EU internal security policy, http://stockholm.sgir.eu/uploads/SGIR2010-Gruszczak-paper.pdf