michal.rekowski.gda@gmail.com

 

Ukończył studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim (2017), studiował także bezpieczeństwo międzynarodowe na SciencesPo w Paryżu (2015) oraz nauki polityczne na National University of Singapore (2016). Student filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

 1. Dekolonizacja i rozpad europejskich imperiów kolonialnych.
 2. Broń nuklearna i broń masowego rażenia, reżimy kontroli proliferacji.
 3. Stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej i Południowo-wschodniej, rządy wojskowe w Azji, stosunki cywilno-wojskowe.
 4. Pozamilitarny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego.
 5. Teorie stosunków międzynarodowych, filozofia polityczna.

 

Udział w konferencjach:

 1. Rolaarmii w systemiepolitycznymBirmy w świetleteoriistosunkówcywilno-wojskowych, IV MiędzynarodowyKongresAzjatycki, Toruń, 17-19.05.2017.
 2. Stosunkichińsko-niemieckie – implikacjedlaUniiEuropejskiej,
 3. II InterdyscyplinarnaKonferencjaStudenckichKółNaukowych„Przemianypolityczne, gospodarczeispołeczne w Europie w XXI wieku”, PolitechnikaGdańska, Gdańsk, 27-28.04.2017.
 4. Dialogue – argument challenging arms embargo – argument. Question of political effectivnesin human rights agenda in EU-PRC relations (współautorstwo),
 5. 5th Global International Studies Conference WISC, National University, Tajpej, 01-03.04.2017.
 6. Wyzwaniadlawprowadzeniaregionalnegoreżimukontroli small arms and light weaponsw AzjiPołudniowo-wschodniej, I JagiellońskaKonferencjaBezpieczeństwa, Kraków, 21-22.09.2016.
   

Opiekun projektu doktorskiego: dr hab. Paweł Frankowski