O Zakładzie

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 r. w ramach Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zakład został utworzony w wyniku wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

Head of Department

prof. dr hab. Artur Gruszczak

Associate Professor of International Relations. He holds PhD in Political Science from Jagiellonian University in Krakow (1993) and Habilitation in Political Science from Jagiellonian University in Krakow (2010)

He was Junior Visiting Fellow at Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) in Vienna (1994), Visiting Professor at Universidad Nacional de Colombia in Bogota (1996), Universidad Católica de São Paulo (1997), Complutense University of  Madrid (1998). He also was Skalny Visiting Professor at the University of Rochester, USA (2002) and ERASMUS Visiting Professor at Universities of Bergen (2009), Murcia (2010), Barcelona (2011), Sevilla (2012), Granada (2014) and Burgos (2016). In 1994-1996 he held NATO Research Fellowship for the Study of Democratic Institutions. In 1997-1998 he received a research grant from Open Society Institute an in 1997-1999 another grant from Jean Monnet Project for Poland.

In 2009-2010 he was the head of Group of Experts on the protection of fundamental rights in the EU area of freedom, security and justice advising Polish Ombudsman.  He was also a coordinator of a project "NATO's New Strategic Concept 2010" carried out in 2009-2010 by the Institute of International Relations of Warsaw University and the Institute of Strategic Studies in Krakow.

Since 2010 he has belonged to the Advisory Group of Statewatch in London. He is also member of the TEAM EUROPE, a group of experts on European integration established by the Delegation of the European Commission in Poland.

Since 2014 he has been Faculty Member of the European Academy Online run by the Centre international de formation européenne in Berlin.

He has published 11 monographs (four as co-author), edited 3 volumes, published 80 chapters, 60 papers and 180 encyclopaedia entries. His texts were edited in Polish, English, Spanish, Portuguese, Chinese and Czech languages and published in Poland, Germany, the United Kingdom, the United States, the Netherlands, the Czech Republic, Serbia, Colombia, Brazil and Costa Rica.

E-mail: artur.gruszczak@uj.edu.pl

Profile on academic social media:

Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/ArturGruszczak

 

Pracownicy

 

Dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ

Informacje podstawowe: 

Doktor habilitowany inżynier, profesor nadzwyczajny, oficer pożarnictwa. Absolwent Politechniki Krakowskiej (inż.), Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (oficer pożarnictwa, od 1996r. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  na kierunku: Zarządzanie i Marketing. (mgr, menedżer w górnictwie).

W latach 2005 - 2007 był uczestnikiem comiesięcznych seminariów w zakresie   Rozwoju Teorii i Praktyki Nauk o Zarządzaniu  organizowanych przez Instytut Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle  „Orgmasz” w Warszawie.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2000, na Wydziale Górniczym AGH, w dyscyplinie: górnictwo, specjalność: zarządzanie i marketing.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2013, na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie.

Był między innymi: z-cą Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w UW w Katowicach,  Prorektorem i z-cą Komendanta SGSP w Warszawie.

Zainteresowania badawcze:

Specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce teorii systemów związanych z organizacją zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach gospodarczych, w instytucjach oraz organach administracji publicznej. Doświadczenia praktyczne nabyte w Państwowej Straży Pożarnej, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych -  konfrontuje z wiedzą teoretyczną. Łączy i adaptuje teorię nauki organizacji i zarządzania - z nauką o bezpieczeństwie, przy wykorzystaniu podejścia systemowego opartego na analizie ryzyka związanego ze zmiennością zagrożeń.

(więcej...)

Wizytówka w USOSWeb

 

dr hab. Marek Czajkowski

Podstawowe informacje:

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego. Dysertacja doktorska: Miejsce Europy w polityce bezpieczeństwa Rosji 1992 – 2002, obroniona w 2002 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych i The Academy of Political Science.

Zainteresowania badawcze:

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów militarnych oraz wpływu techniki i technologii na jego stan i perspektywy.
 2. Rola przestrzeni kosmicznej w procesach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym i w stosunkach międzynarodowych, polityki kosmiczne państw i ich rola w narodowych strategiach bezpieczeństwa.
 3. Obrona przeciwrakietowa jako szczególny instrument militarny polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej państw, oraz jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe i jego perspektywy.
 4. Stosunki strategiczne USA – FR, stan obecny, historia, perspektywa, znaczenie globalne i regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem Europy.
 5. Federacja Rosyjska, jej polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, siły zbrojne, gospodarka, miejsce w świecie i ewolucja roli politycznej.

(więcej...)     

Wizytówka w USOSWeb

 

dr hab. Paweł Frankowski

Podstawowe informacje:

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce (2015); tytuł rozprawy habilitacyjnej Polityki zewnętrzne stanów amerykańskich w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2005); tytuł rozprawy doktorskiej „Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji”.

Stypendysta Departamentu Stanu USA, Centrum Europejskiego Natolin, Funduszy Stypendialnych i Szkoleniowych, Conférence des Recteurs des Universités Suisses, /Scientific Exchange Programme, National Science Council of Taiwan oraz European University Institute. Wiceprzewodniczący Comparative Interdisciplinary Studies Section-International Studies Association  w latach 2012-215


Zainteresowania badawcze:

 1. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych
 2. federalizm i regionalizm w Ameryce Północnej
 3. bezpieczeństwo regionalne w Afryce Wschodniej
 4. standardy prawa pracy w umowach o wolnym handlu (FTAs)
 5. rola agencji standaryzacyjnych w kreowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego
 6. Europejska Polityka Kosmiczna
 7. polityczny wymiar europejskiego przemysłu samochodoego

(więcej...)

Wizytówka w USOSWeb

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Podstawowe informacje:

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ. Zastępca Dyrektora INPiSM UJ ds. ogólnych. Członek Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych. Członek Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej.

Absolwent Krakowskiej Szkoły Biznesu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (studia menedżerskie MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem).

Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej oraz Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej.

 

Zainteresowania badawcze:

 1. Geografia polityczna (terytorialność państwowych i niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych; podziały terytorialne; państwo narodowe; nacjonalizm)
 2. Geopolityka i geostrategia (klasyczne i neoklasyczne koncepcje geopolityczne; metodologia geopolityki; historia geopolityki; dystrybucja siły - potęgi; rola sił zbrojnych w skali globalnej i regionalnej)
 3. Historia polityczna (polskie ruchy, partie polityczne i myśl polityczna - nacjonalizm; organizacje polityczne polskiej młodzieży)
 4. Prowadzone prace badawcze:
 5. Metodologia geopolityki (główne paradygmaty, metody i techniki badań) - diagnoza stanu obecnego, wyzwania
 6. Ponowoczesna koncepcja państwa? - casus ISIS
 7. Planowane prace badawcze:
 8. Kurdystan w regionalnym dyskursie bezpieczeństwa - autonomia, suwerenność, secesja

(więcej...)

Wizytówka w USOSWeb

 

dr Piotr Bajor

Podstawowe informacje:

Dr Piotr Bajor jest adiunktem w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego. W 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską poświęconą polityce zagranicznej niepodległej Ukrainy. Wykładał oraz odbył staże naukowe w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych przy MSZ FR (MGIMO), Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijowskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, University of Chicago, Hankuk University of Foreign Studies w Seulu oraz Shanghai International Studies University w Chinach.

Laureat wielu konkursów i nagród, m.in. stypendiów Rządu RP, Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (SYLFF),  Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz stypendium miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich.

W latach 2012-2013 dr Piotr Bajor pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, do zadań którego należy identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. Wcześniej sprawował również funkcję członka Zarządu i Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zainteresowania badawcze:

 1. problematyka polityki zagranicznej RP, uwarunkowania zmian systemowych i procesu transformacji w Polsce po 1989 r.,
 2. uwarunkowania i proces rozpadu ZSRR
 3. bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poradzieckiego,
 4. proces instytucjonalizacji bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim
 5. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy, Rosji, stosunki dwustronne
 6. transformacja społeczno-polityczna obszaru poradzieckiego.

(więcej...)

Wizytówka w USOSWeb

 

dr Arkadiusz Nyzio

Podstawowe informacje:

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2017, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, doktorat obroniony z wyróżnieniem). Licencjat politologii i bezpieczeństwa narodowego UJ, magister politologii i europeistyki UJ (dyplomy z wyróżnieniem). W 2014 r. znalazł się w gronie 5 proc. najlepszych absolwentów UJ. Ukończył również studia podyplomowe edytorstwo – redakcja tekstu prowadzone przez Wydział Polonistyki UJ. Obecnie przygotowuje drugą rozprawę doktorską w ramach Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez WSMiP UJ. Znajomość języków obcych: język angielski – poziom biegły (C2, certyfikat CPE), język rosyjski, łaciński i hiszpański – poziom podstawowy.

 

Zainteresowania badawcze:

 1. Polityka polska XX i XXI wieku.

 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w XX i XXI wieku.

 3. Historia polityczna Europy Środkowo-Wschodniej.

 4. Instytucje i zarządzanie polityką.

 5. Teoretyczne aspekty nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie.

(więcej...)

Wizytówka w USOSWeb

 

płk mgr Marcin Szymański

Podstawowe informacje:

Oficer Wojsk Specjalnych, weteran misji w Afganistanie i Iraku asystent w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego. Wykładowca w Szkole NATO w Oberammergau (Niemcy). Absolwent wydziału bezpieczeństwa narodowego Szkoły Podyplomowej Marynarki Wojennej USA (US Naval Post Graduate School). 

Zainteresowania badawcze:

1. Przemoc w stosunkach międzynarodowych – zjawisko wojny i jego rola w kształtowaniu porządku świata.

2. Comprehensive Approach: strategie reagowania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

3. Władza i siła: ewolucja stosunków polityczno- wojskowych i jej wpływ na kształtowanie demokratycznych mechanizmów kontroli nad siłami zbrojnymi. 

(więcej...)

 

Mgr Piotr Orłowski

Podstawowe Informacje: Analityk w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych oraz asystent w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu sił specjalnych.


Zainteresowania badawcze:

Siły specjalne/Wojska specjalne – historia, ewolucja, rola oraz kierunki rozwoju.

Międzynarodowe stosunki militarne- ewolucja współczesnych konfliktów zbrojnych. Charakterystyka zagrożeń.

Siły zbrojne USA/NATO – historia, kierunki rozwoju. Analiza możliwych nowych teatrów działań. Cyberbezpieczeństwo.

 

Office

ul. Sławkowska 17 (Budynek PAU), Pok. 28, 29 

 

Doktoranci / PhD Students


Robert Siudak

 

 

 

 

Robert Wężowicz

 

 

 

 

 

Magdalena Kania

 

 

 Jan Niemiec

 

 

 

 

 

Michał Rekowski