Dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ

Informacje podstawowe: 

Doktor habilitowany inżynier, profesor nadzwyczajny, oficer pożarnictwa. Absolwent Politechniki Krakowskiej (inż.), Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (oficer pożarnictwa, od 1996r. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  na kierunku: Zarządzanie i Marketing. (mgr, menedżer w górnictwie).

W latach 2005 - 2007 był uczestnikiem comiesięcznych seminariów w zakresie   Rozwoju Teorii i Praktyki Nauk o Zarządzaniu  organizowanych przez Instytut Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle  „Orgmasz” w Warszawie.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2000, na Wydziale Górniczym AGH, w dyscyplinie: górnictwo, specjalność: zarządzanie i marketing.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2013, na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie.

Był między innymi: z-cą Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w UW w Katowicach,  Prorektorem i z-cą Komendanta SGSP w Warszawie.

 

 

Zainteresowania badawcze:

Specjalizuje się w szeroko pojętej problematyce teorii systemów związanych z organizacją zarządzania bezpieczeństwem w podmiotach gospodarczych, w instytucjach oraz organach administracji publicznej. Doświadczenia praktyczne nabyte w Państwowej Straży Pożarnej, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach publicznych i podmiotach gospodarczych -  konfrontuje z wiedzą teoretyczną. Łączy i adaptuje teorię nauki organizacji i zarządzania - z nauką o bezpieczeństwie, przy wykorzystaniu podejścia systemowego opartego na analizie ryzyka związanego ze zmiennością zagrożeń.

 

Prace badawcze i granty (od 2013r.):

Projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez NCBiR, Nr DOBR/0015/R/ID1/2012/03, Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomie: gminy, powiatu, województwa.  Praca ekspercka  w ramach zadania I.2. Identyfikacja wymagań użytkowników końcowych oprogramowania PSR oraz standardów udzielania pierwszej pomocy ratowniczej. Ekspert, lata 2013, 2014.


Projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez NCBiR, Nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03, Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, praca ekspercko-doradcza w ramach zadania VI.1.6 Metodyka opracowania planów ZK na poziomie województwa. Ekspert, lata 2013, 2014.


Projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez NCBiR, Nr DOBR-BIO4/047/13419/2013, System komplek­sowego za­bez­pieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowni­czych. Realizacja zadania:  Analiza potrzeb zaopatrzeniowych i rodzajów świadczonych usług logistycznych dla  poszczególnych jednostek (podmiotów) uczestniczących w wielopodmiotowych akcjach ratowniczych,
w zależności od rodzaju występujących zagrożeń kryzysowych. Członek Zespołu, rok 2014.


Projekt naukowy finansowany przez  Narodowe Centrum Nauki (2012/07/D/HS4/00537).Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynnik skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarzadzania bezpieczeństwem publicznym. Ekspert, rok 2016.

 

Wybrane publikacje (od 2013r.):

Monografie

Planowanie w systemie zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej, [w:] Kosowski B. Elementy ochrony infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym, Wyd. WSZOP,  Katowice 2014.

Planowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem sfery cywilnej, 
[w:] Wróblewski D. Wybrane  zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarzadzania kryzysowego RP Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2014r.  Publikacja 
w ramach projektu NCBiR nr O ROB 0016 03 002.

Inżyniera systemów bezpieczeństwa pracy, s. 95 - 112, [w:] Sienkiewicz P. Inżynieria bezpieczeństwa systemów, Wyd. PWE Warszawa 2015.

Współpraca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wymiarze wewnętrznym
i zewnętrznym – perspektywy rozwoju, [w:] B. Kogut Współczesność oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wyd. SAP PSP, Kraków 2015.
Narzędzia przepływu informacji w systemie zarządzania kryzysowego, [w:] Sienkiewicz P., Świeboda H., Szczepaniuk E., Nie-bezpieczny świat. Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo. Wyd. AON, Warszawa 2015.

Funkcjonowanie administracji publicznej fundamentem sprawnego zarządzania bezpieczeństwem społeczności lokalnych, [w:] Strzelecki M., Zubrzycki W., Jurczak D. Jaka administracja ? Rozważania nad teoria i praktyką administracji polskiej po 1989 roku, Wydawnictwo Uczelniane  WSIiE TWP, Olsztyn 2016.

Teoretyczne i praktyczne aspekty systemu zarządzania kryzysowego [w:] Filaber J., Kosowski B., Borecka A. Ochrona przeciwpowodziowa w systemie zarządzania kryzysowego. Wyd. TEXTER, Warszawa 2016.

 

Materiały konferencyjne

Analiza ryzyka narzędziem wspomagającym do opracowania ekspertyzy technicznej [w:] materiałach seminarium naukowo-technicznym: Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. SITP, Zakopane 2015.

 

Redakcje zbiorowe

Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń. Bezpieczeństwo 2012,  Wydawnictwo WSZOP,  Katowice 2013. ISBN: 978-83-61378-33-4.
Elementy ochrony infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym,  Wydawnictwo WSZOP,  Katowice 2014. ISBN: 978-83-61378-45-7.


Recenzje (od 2013r.):

 

Recenzje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - umowa 2626/2013 - rok 2013,
6 recenzji projektów badawczych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Recenzja rozpraw doktorskich:

Wpływ nielegalnej imigracji na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2013,

Efektywność działań Straży Granicznej w sytuacjach niekontrolowanej imigracji, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON, Warszawa 2014.

Analiza przyczyn wypadków przy pracy w Państwowej Straży Pożarnej zaistniałych w akcjach ratowniczych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowych Instytut Badawczy w Warszawie.

Recenzja książek habilitacyjnych:

Koncepcja determinantów zachowań organizacyjnych zespołów ratowniczych, 
K. Mrozowicz, wyd. AWF Katowice 2014,
Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej, D. Wróblewski wyd. CNBOP-PIP, Warszawa 2016,

Recenzja monografii:

Propedeutyka zarządzania kryzysowego, J. Gołębiowski, wyd. Difin, Warszawa 2015.
Zarządzenie w sytuacjach kryzysowych, J. Sadowski, wyd.  WSZOP Katowice 2015.
Zarządzenie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk, (red.)  D. Wróblewski, CNBOP-PIB, Józefów 2015.

Zarządzanie – wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, (red.)
D. Wróblewski, CNBOP-PIB, Józefów 2015.

Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego, (red.)
D. Wróblewski, CNBOP-PIB, Józefów 2015.

Recenzje artykułów do: Czasopisma Logistyka - 2014; Kwartalnika CNBOP-PIB „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” - 2014, 2015, 2016, 2017, Forum Scientiae Oeconomia, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza - 2014; Zeszytów Naukowych  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - 2014, 2015, 2016.

 

Udział w konferencjach  i seminariach (od 2013r.):

Seminarium naukowo-techniczne Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Zakopane, 03 - 05 października 2013r.

III Konferencja bezpieczeństwa ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych osób, mienia, obiektów, informacji i infrastruktury krytycznej. Zarządzanie kryzysowe. Ochrona infrastruktury krytycznej. Zakopane 09 - 11 października 2013r. - (wygłoszony referat: Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony infrastruktury krytycznej oraz zespołu zarządzania kryzysowego w zakresie zarządzania infrastrukturą krytyczną).

Konferencja naukowa Ochrona przeciwpożarowa w systemie bezpieczeństwa państwa. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie k/Warszawy, Regionalne Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Bielsko Biała.  Józefów 17 październik 2013r. (udział jako ekspert).

Konferencja naukowa realizowana w ramach grantu MNiSW nr NN 115 253939. Koncepcja sustainability jako metoda zarządzania w kryzysie,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Systemów Zarządzania. Warszawa, 21- 22 października 2013r.

Konferencja naukowa Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego
w ramach projekt rozwojowego w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr DOBR/0016/R/ID2/2012/03 z dnia 19.12.2012r. Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”. VI.1.6 „Metodyka opracowania planów ZK na poziomie województwa”.  Józefów, 26 listopada 2013r. - (wygłoszony referat: Planowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem sfery cywilnej).

Konferencja Bezpieczeństwo lokalne – problemy i wyzwania, Urząd Miejski
w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, 10 grudnia 2013r., (udział w debacie eksperckiej.).

Seminarium naukowo-techniczne Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej obiektów Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie,  Wieliczka, 18 - 19 luty 2014r.

Konferencja: Metodologia  Badań bezpieczeństwa Narodowego. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, października 2014r. -  (wygłoszony referat:  Dylematy Obrony Cywilnej w systemie bezpieczeństwa narodowego.).

Seminarium naukowo-techniczne Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Zakopane, 09 - 11 października 2014r.

Konferencja naukowa Edukacja dla bezpieczeństwa. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych, Uniwersytet Wrocławski. Wrocław, 23 czerwca 2015r. - (wygłoszony referat: Nauka i wiedza czynnikiem przeciwdziałania powstawaniu i rozwoju współczesnych zagrożeń oraz prowadzenie panelu dyskusyjnego).

Konferencja naukowa Systemy - informacja  - Bezpieczeństwo, AON,  Warszawa 18 września 2015r.

Seminarium naukowo-techniczne Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Zakopane, 08 – 10 października 2015r. - (wygłoszony referat: Analiza ryzyka narzędziem wspomagającym do opracowania ekspertyzy technicznej.).

Konferencja międzynarodowa Budowanie odporności społeczności lokalnej na wypadek zdarzeń niekorzystnych poprzez podnoszenie świadomości społecznej i rozwój współpracy, w ramach projektu BaltPrevResilience – The Baltic Sea Region everyday accidents, disaster prewention and resilience, współfinansowanego z Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności UE i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 4 listopada 2015r. - (wygłoszony referat: Rola komisji bezpieczeństwa i porządku w modelowaniu efektywności systemu bezpieczeństwa w powiecie.).

Konferencja naukowa w ramach projektu Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne realizowanego przez konsorcjum naukowe ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Józefów, 19 listopada 2015r.

Konferencja naukowa Wielokulturowość w aspekcie emigracji, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 23 czerwiec 2015r., - (wygłoszony referat: Zarządzanie multikulturowe a bezpieczeństwo wewnętrzne).

Konferencja naukowa Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa organizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP,  12 grudnia 2016r.,  - (wygłoszony referat: Stan bezpieczeństwa państwa pochodna podejmowania decyzji w administracji publicznej).

 

Udział w pracach Komitetów Naukowych (od 2013r.):

Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Czujka dymu i czujnik tlenku węgla, czyli mała inwestycja w duże bezpieczeństwo.

Organizator konferencji: Szkoła Główna Służby Pożarniczej,  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja, Edukacja i Technika Ratownictwa EDURA. Warszawa 08 - 09 października 2013r.

Członek Komitetu Naukowego konferencji Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego.

Organizator konferencji:  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej -Państwowy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Akademia Obrony Narodowej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  Józefów, 26 listopada 2013r.

Członek Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kompetencje, wiedza, umiejętności. Teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa
i gospodarki.

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Chrzanów, czerwiec 2014r.

Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Budowanie odporności społeczności lokalnej na wypadek zdarzeń niekorzystnych poprzez podnoszenie świadomości społecznej i rozwój współpracy, w ramach projektu BaltPrevResilience – The Baltic Sea Region everyday accidents, disaster prewention and resilience, współfinansowanego z Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności UE i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizator konferencji: Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Warszawa 4-5 listopada 2015r.

Członek Komitetu Naukowego konferencji naukowej realizowanej  w ramach projektu Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne realizowanego przez konsorcjum naukowe ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (prowadzenie panelu dyskusyjnego)

Organizator konferencji: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy,  Józefów 19 listopada 2015r.

Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji naukowej Wielokulturowość
w aspekcie emigracji.

Organizator konferencji:  Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrona Pracy w Katowicach,
23 czerwiec 2016r.

 

Inna działalność (od 2013r.):

Działalność naukowa i dydaktyczna  realizowana w ramach prac Regionalnego Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Bielsko-Biała 2014.

Wykład monograficzny dla Koła Naukowego „Nafta i Gaz” AGH przeprowadzony
w dniu 28 stycznia 2014r. na temat zarządzania kryzysowego w Polsce.

Wykonywanie ekspertyz bezpieczeństwa pożarowego w ramach pełnionej funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  przy czym ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, ekspertyzy stanowią wyłącznie materiał  do użytku służbowy - podlegają tajemnicy przedsiębiorstwa.