arkadiusz.nyzio@gmail.com

Profil na portalu Academia.edu

Profil na portalu Researchgate

Profil w systemie USOS

Profil w bazie Nauka Polska

Cytowania w Google Scholar

 

Funkcje pełnione na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Asystent z dr w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Poliarchia” wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Członek redakcji czasopism naukowych „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa” i „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

 

Wykształcenie:

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2017, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, doktorat obroniony z wyróżnieniem). Licencjat politologii i bezpieczeństwa narodowego UJ, magister politologii i europeistyki UJ (dyplomy z wyróżnieniem). W 2014 r. znalazł się w gronie 5 proc. najlepszych absolwentów UJ. Ukończył również studia podyplomowe edytorstwo – redakcja tekstu prowadzone przez Wydział Polonistyki UJ. Obecnie przygotowuje drugą rozprawę doktorską w ramach Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich prowadzonych przez WSMiP UJ. Znajomość języków obcych: język angielski – poziom biegły (C2, certyfikat CPE), język rosyjski, łaciński i hiszpański – poziom podstawowy.

 

Zainteresowania badawcze:
 

- Polityka polska XX i XXI wieku.

- Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w XX i XXI wieku.

- Historia polityczna Europy Środkowo-Wschodniej.

- Instytucje i zarządzanie polityką.

- Teoretyczne aspekty nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie.

 

Prowadzone badania:

1. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 90. XX w.

2. Polska i Grupa Wyszehradzka wobec polityki migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej.

3. Kultura bezpieczeństwa w III RP.


 

Aktywność akademicka (wybrane):

 

2015–2017 – zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

2016–2017 – asystent naukowy w projekcie badawczym Pamięciowy wymiar transformacji ustrojowej realizowanym w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

2015 – ukończony kurs podstawowy Ars Docendi, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej UJ.

2014 – udział w VIII Letniej Szkole Historii Najnowszej Instytutu Pamięci Narodowej.

2013 – staż naukowy w Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

W latach 2012–2017 przeprowadzono w sumie 366 godzin dydaktycznych, m.in. w ramach przedmiotów: Teorie bezpieczeństwa, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, System bezpieczeństwa RP, Polityka zagraniczna Polski, Polityka polska po 1989 roku i Polska polityka wobec Europy Środkowo- Wschodniej.

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018:

- System bezpieczeństwa RP.

- Bezpieczeństwo międzynarodowe.

- NATO – historia, struktura, działanie.

- Ochrona własności intelektualnej.

- Stosunki międzynarodowe.

- Strategic Analysis of the Post-Cold War International Environment.

- Technologie bezpieczeństwa.

 

Nagrody, wyróżnienia, stypendia:

1. Laureat Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego – Nagroda I stopnia (2015).

2. Nominacja do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski (2015).

3. Wielokrotny stypendysta UJ, m.in. stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów UJ (czterokrotnie).


 

Publikacje:

I. Recenzowane monografie naukowe:

1. Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej (1991–1994), Wydawnictwo PiT, Kraków 2014, ss. 596.

Recenzje monografii opublikowane na łamach „Athenaeum. Polskich Studiów Politologicznych”„Polityki”„Gazety Wyborczej” i bloga Plankton Polityczny.


 

II. Prace zbiorowe pod redakcją:

1. Od wojny sprawiedliwej do wojny robotów. Rozważania o stałości i zmienności fenomenu wojny, KONTekst, Kraków 2017, ss. 230, ISBN 978-83-942730-9-5.

2. „Poliarchia” 2013, vol. 1, nr 1, ss. 246.

3. „Poliarchia” 2014, vol. 2, nr 1, ss. 234.

4. „Poliarchia” 2014, vol. 3, nr 2, ss. 152.

5. „Poliarchia” 2015, vol. 4, nr 1, ss. 114.

6. „Poliarchia” 2015, vol. 5, nr 2, 152.

7. „Poliarchia” 2016, vol. 6, nr 1, ss. 160.

8. „Poliarchia” 2016, vol. 7, nr 2, ss. 100.

9. „Poliarchia” 2017, vol. 8, nr 1 (w przygotowaniu).

10. „Poliarchia” 2017, vol. 9, nr 2 (w przygotowaniu).

11. „Poliarchia” 2018, vol. 10, nr 1 w przygotowaniu).

12. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2016, vol. 13, nr 2, ss. 140 (współredakcja).

13. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2017, vol. 16, nr 1, ss. 128 (współredakcja).

14. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe” 2017, vol. 14, nr 1, ss. 198 (współredakcja).

15. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2017, vol. 18, nr 4 (współredakcja, w przygotowaniu).


 

III. Artykuły w pracach zbiorowych:

1. Biuro Ochrony Rządu w latach 1989–1993. Zarys problematyki, [w:] Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, red. M. Kuć, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 235–251, ISBN: 978-83-65096-40-1.

2. Dehumanizacja i przyszłość wojny w pracach Christophera Cokera, [w:] Od wojny sprawiedliwej do wojny robotów. Rozważania o stałości i zmienności fenomenu wojny, red. A. Nyzio, KONTekst, Kraków 2017, s. 211–229, ISBN 978-83-942730-9-5.

3. Znacząca nieobecność? Katastrofa smoleńska w kampaniach wyborczych 2015 roku, [w:] Oblicza kampanii wyborczych 2015, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 411–442, ISBN: 978-83-233-4162-8.

4. Nauki o bezpieczeństwie na polskich uniwersytetach publicznych. Rys historyczny i wybrane problemy metodologiczne, [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, red. A. Gałecki, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak, t. III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014, s. 25–42, ISBN: 978-83-61304-87-6.

5. Komunizm i postkomunizm jako przedmioty sporów pomiędzy Akcją Wyborczą Solidarność a Unią Wolności w latach 1996–2001, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2014, red. Ł. Kamiński, J. Szumski, t. VIII, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, s. 93–107, ISBN: 978-83-7629-819-1.

6. Racjonalne społeczeństwo a dyskurs polityczny okresu polskiej transformacji systemowej, [w:] Społeczeństwo rozumu-społeczeństwo rozumne, red. K. Cikała, K. Drążkiewicz, W. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2014, s. 140–155, ISBN: 978-83-7438-371-4.

7. Wspólnota lokalna i państwo narodowe w ponowoczesności na łamach „Gazety Wyborczej”. Jakościowa analiza dyskursu, [w:] Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności. Namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa, red. K. Cikała-Kaszowska, W. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, s. 97–114, ISBN: 978-83-7438-504-6.

8. Zagrożenia demokracji według „Gazety Wyborczej”. Ilościowa analiza treści, [w:] Etyka mediów, red. M. Drożdż, t. XI, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2015, s. 321–344, ISBN: 978-83-7793-287-2

9. „Gazeta Wyborcza” w świetle teorii społecznej odpowiedzialności prasy, [w:] Społeczeństwo odpowiedzialne, red. K. Cikała, W. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015, s. 77–90, ISBN: 978-83-7438-410-0.

10. „Zielony Dół” – partnerstwo publiczno-pozarządowe w praktyce. Studium przypadku, [w:] Partnerstwa w sferze publicznej, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 216–225, ISBN: 978-83-7383-741-6.

11.       Grupa lobbingowa czy ideologiczna? Charakterystyka Parlamentarnej Grupy Kobiet, [w:] Obrazy kobiecości, red. M. Jabłoński, J. Fall, W. Pilch, M. Hohenauer, B. Koperski, Wydawnictwo Fall, Kraków 2015, s. 137–148, ISBN: 978-83-62275-89-2.


 

IV. Artykuły w czasopismach naukowych:

1. Słowackie elity polityczne wobec Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w latach 1993–2004, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, vol. 28, nr 2, s. 243–268.

2. Instrumenty demokracji bezpośredniej na przykładzie Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej, „Nauki polityczne. Zeszyty naukowe Koła Nauk Politycznych UJ” 2013, nr 9, s. 101–120.

3. Zmiana i ciągłość w polityce zagranicznej Węgier po 2004 r., „Zeszyty Naukowe KSSM UJ” 2013, nr 1, vol. 4, s. 53–78.

4. Kwestia praw człowieka a stan wojenny w Polsce (1981–1983), „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 7, s. 79–105.

5. W słabości siła. Bilans ewolucji polskich partii politycznych i w latach 1989–2013, „Poliarchia” 2014, nr 1, vol. 2, s. 199–232.

6. Brytyjskie studia kulturowe a polski strach przed polityką, „Kultura Popularna” 2014, nr 1, vol. 39, s. 54–67.

 

V. Recenzje:

1. Smutek precyzyjnej ambiwalencji. Recenzja pozycji „W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942)” Adama Puławskiego, „Rocznik Chełmski” 2013, t. XVII, s. 388–390.

Cytowania

Rok

Liczba

2016

10

2015

4

2014

1

Suma

15


 

Referaty na konferencjach:

I. Konferencje międzynarodowe:

1. Konferencja międzynarodowa „The Holocaust and the Contemporary World”, tytuł wystąpienia: The uniqueness of the Holocaust from the perspective of security studies, Kraków, 23–24 IV 2015.

2. Konferencja międzynarodowa, „II międzynarodowa konferencja naukowa Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczenie logistyczne”, Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, tytuł wystąpienia: Nauki o bezpieczeństwie – dyscyplina w budowie. Problemy metodologiczne bezpieczeństwa narodowego w Polsce, 3–5 XII 2014 r.,

3. Konferencja międzynarodowa „Interdisciplinary Approaches To Security In The Changing World in Krakow”, tytuł wystąpienia: Infrahumanizaon and security studies. Building a conceptual framework, Kraków, 18–20 VI 2015.

4. Konferencja międzynarodowa, „XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów”, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tytuł wystąpienia: Historia partii politycznych polskiego ruchu narodowego po 1989 r. Najważniejsze osiągnięcia i perspektywy, 22–26 IV 2013 r.

5. Konferencja międzynarodowa, „V Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów”, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, tytuł wystąpienia: Patologie dyskursu publicznego w zakresie opisu i oceny aktywności polityków pochodzenia żydowskiego w III Rzeczpospolitej, 23–25 V 2013 r.

6. Konferencja międzynarodowa, „Partnerstwa w sektorze publicznym”, Uniwersytet Rzeszowski, tytuł wystąpienia: „Zielony Dół” – partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Studium przypadku, 5–6 VI 2014 r.


 

II. Konferencje krajowe:

1. Konferencja krajowa, „Amerykańskie Południe. Rola, specyfika i znaczenie w amerykańskiej kulturze i historii”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Granica USA-Meksyk jako przedmiot zainteresowania nauk o bezpieczeństwie, 2–4 IV 2014 r.

2. Konferencja krajowa, „Człowiek Zalogowany”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Inwigilacja w sieci. Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa „człowieka zalogowanego”, 1–3 II 2013 r.

3. Konferencja krajowa, „Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych w drugiej połowie XX w. i w XXI w.”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, tytuł wystąpienia: Pojazdy bezzałogowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2014, 26–27 III 2014 r.

4. Konferencja krajowa, „Kryzys człowieczeństwa? Ludobójstwa w XX wieku”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Ludobójstwo jako przedmiot zainteresowania nauk o bezpieczeństwie. Próba ujęcia teoretycznego, 10–12 kwietnia 2014 r.

5. Konferencja krajowa, „VI Akademia Politologiczna. Polityka a wojna”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Ku wojnom robotów? Dehumanizacja konfliktów zbrojnych i etyka wojny XXI wieku w pracach Christophera Cokera, 6–7 XII 2012 r.

6. Konferencja krajowa, „VI Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Między realizmem a idealizmem. Geopolityka według Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1989–1993, 6–8 VI 2013 r.

7. Konferencja krajowa „I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego według Prawa i Sprawiedliwości oraz rządu Beaty Szydło. Dotychczasowe zmiany i perspektywy, 21–22 IX 2016 r.

8. Konferencja krajowa „II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Państwowa Służba Ochrony – geneza, kompetencje i pozycja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, 21–22 IX 2017 r.

9. Konferencja krajowa „Liberalizm w Polsce – historia i współczesność idei”, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, tytuł wystąpienia: W strachu przed Lewiatanem. Polscy liberałowie polityczni wobec problemu budowy instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie transformacji systemowej, 11 V 2016 r.

10. Konferencja krajowa, „Między Wschodem a Zachodem. Dawne i współczesne granice Europy”, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł wystąpienia: Doktryna ULB jako polski wkład w definiowanie europejskiej granicy między Wschodem a Zachodem, 7 XII 2012 r.

11. Konferencja krajowa „Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej”, Opole, Uniwersytet Opolski, tytuł wystąpienia: Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego według Prawa i Sprawiedliwości oraz rządu Beaty Szydło na tle polityki Unii Europejskiej, 6 V 2016 r.

12. Konferencja krajowa, „NEOAzja III”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Polityczna i gospodarcza aktywność Chin w Europie Środkowo-Wschodniej: przykłady Polski i Węgier, 9–10 III 2013 r.

13. Konferencja krajowa „Oblicza bezpieczeństwa – bezpieczeństwo personalne”, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, tytuł wystąpienia: Transformacja polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 roku – zarys problematyki.

14. Konferencja krajowa, „PR w polityce – od propagandy do profesjonalnych kampanii wyborczych”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, tytuł wystąpienia: Polityczny rebranding – przykłady zastosowania politycznej zmiany wizerunku w wybranych kampaniach wyborczych, 28 XI 2012 r.

15. Konferencja krajowa, „Społeczeństwo odpowiedzialne – społeczeństwo odpowiedzialności”, Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, tytuł wystąpienia: Strażnicy demokracji? „Gazeta Wyborcza” w kontekście teorii społecznej odpowiedzialności mediów, 9–10 V 2014 r.

16. Konferencja „Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, tytuł wystąpienia: Przyszłość, która nadeszła? III Rzeczpospolita drugiej dekady XXI wieku widziana z perspektywy polskich elit politycznych w okresie transformacji systemowej, Warszawa 2014, 11–12 XII 2014 r.

17. Konferencja krajowa, „Arktyka”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Region Arktyki w polskiej polityce zagranicznej w latach 1989–2013, 21–22 XI 2013 r.

18. Konferencja krajowa, „Media dawniej i dziś – Polska, Europa, Świat”, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, tytuł wystąpienia: Któż pilnować będzie samych strażników? Polska prasa społecznopolityczna po 1989 roku i jej wpływ na system partyjny, 5–6 XII 2012 r.

19. Konferencja krajowa, „Myśl polityczna polskiej prawicy po 1989 roku”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, tytuł wystąpienia: „Salonowy konserwatyzm” – myśl polityczna Forum Prawicy Demokratycznej (1990–1992), 17–18 XII 2013 r.

20. Konferencja krajowa, „Portret kobiety. Inspiracja – tożsamość – kreacja”, Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, tytuł wystąpienia: Aktywność kobiet w polskim parlamencie w latach 1991–2012. Charakterystyka Parlamentarnej Grupy Kobiet, 6–7 III 2013 r.

21. Konferencja krajowa „VI Kongres Młodej Socjologii”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Krytyczna analiza dyskursu a badania polskiej prasy po 1989 roku. Za i przeciw metodzie, 15–16 V 2015 r.

22. Konferencja krajowa „III Kongres Politologii – Odsłony Polityki”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł: Demokracja wewnątrzpartyjna na przykładzie Unii Demokratycznej, 22–24 IX 2015 r.

23. Konferencja krajowa „III Kongres Politologii – Odsłony Polityki”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Patologie polskiego dyskursu polityki na przykładzie sporu smoleńskiego, 22–24 IX 2015 r.

24. Konferencja krajowa „III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności”, Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, tytuł wystąpienia: Ponowoczesność jako źródło ekscytacji? Problematyka ponowoczesności na łamach „Gazety Wyborczej”, 10 V 2015 r.

25. Konferencja krajowa, konferencja naukowa w ramach Dni Indyjskich 2014 w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: „Czasem słońce, czasem deszcz”, czyli stosunki polsko-indyjskie w latach 1989–2013. Dorobek, wyzwania i perspektywy, 16–17 V 2014 r.

 

Inne:

1. Referat w trakcie VIII Letniej Szkoły Historii Najnowszej Instytutu Pamięci Narodowej, tytuł wystąpienia: Zdarzyło się jutro? PRL jako przedmiot sporów pomiędzy Akcją Wyborczą Solidarność a Unią Wolności w latach 1996–2001, Warszawa, 8–13 IX 2014 r.

2. Konferencja lokalna, „Czy Krakowian stać na bezpośredniość?”, tytuł wystąpienia: Krajobraz po „rozwodzie” z 1992 roku. Demokracja bezpośrednia w Czechach i na Słowacji, 9 X 2010 r.

3. Konferencja „Unia dla Polski”, tytuł wystąpienia: Unia Demokratyczna oczami badacza, Warszawa, 13 IX 2014 r.