Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego. W 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską poświęconą polityce zagranicznej niepodległej Ukrainy. Wykładał oraz odbył staże naukowe w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych przy MSZ FR (MGIMO), Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijowskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, University of Chicago, Hankuk University of Foreign Studies w Seulu oraz Shanghai International Studies University w Chinach.

Laureat wielu konkursów i nagród, m.in. stypendiów Rządu RP, Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (SYLFF),  Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz stypendium miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich.

W latach 2012-2013 dr Piotr Bajor pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, do zadań którego należy identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. Wcześniej sprawował również funkcję członka Zarządu i Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Zainteresowania badawcze:

  1. problematyka polityki zagranicznej RP, uwarunkowania zmian systemowych i procesu transformacji w Polsce po 1989 r.,
  2. uwarunkowania i proces rozpadu ZSRR
  3. bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poradzieckiego,
  4. proces instytucjonalizacji bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim
  5. polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy, Rosji, stosunki dwustronne
  6. transformacja społeczno-polityczna obszaru poradzieckiego.

 

Zajęcia dydaktyczne:

Polish foreign policy

International Security Organizations

Strategy of Russia Federation

Security issues in Eastern Europe

 

Wybrane publikacje:

 

Books:

Bajor P., Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики Молдова, под научной редакцией Пиотра Байора, Краков 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Eastern chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus, ed. by P. Bajor, K. Schöll-Mazurek, Kraków 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Bajor P., Восточное партнерство. Цели – опыт – вызовы. Анализ процесса имплементации в государствах охваченных программой, под научной редакцией Петра Байора, Краков 2013, s. 441.

 

Articles:

Bajor P., Strength and power – conditions and doctrinal assumptions of the security policy of the Russian Federation [w:] Eastern chessboard. Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Caucasus, ed. by P. Bajor, K. Schöll-Mazurek, Kraków 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, pp. 29-49

В. Мошняга, В. Цуркан, П. Байор, Общественное мнение населения РеспубликИ Молдова о внешней политике страны, [в:] Детерминанты и перспективы политики европейской интеграции Республики Молдова, под научной редакцией Пиотра Байора, Краков 2015, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, s. 119-132.

Bajor P., The Presidential Elections in Poland – a Surprising Political Turning Point, „Actual Problems of International Relations", 2005, no. 126 (part 1), pp. 4-11.

П. Байор, Великі сподівання та розчарування в українсько польських відносинах, Розділ III. Стратегічні напрями реалізації зовнішньої політики України, [w:] Зовнішня політика України 2013: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети, за редакцією професора Г. М. Перепелиці, Видавничий дім «Стилос», Київ 2014, сс. 176-201.

Bajor P., The System of Human and Civil Rights in Poland and the Guarantees of Its Protection, [in:] Legal adjusting of collaboration of Ukraine and Moldova with European Union, Truskavets-Chișinău 2014, pp. 175-179

Bajor P., Polish Eastern Policy: Experiences, Challenges, and Prospects, [in:] "Moldoscopie", (Probleme de analiză politică), nr 2, 2014, (LXV), Chişinău: Universitatea de Stat din Moldova, USPEE, Asociaţia moldovenească de ştiinţă politică, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere", pp. 180-191

 

e-mail: piotr.bajor@uj.edu.pl

Profile on academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/PiotrBajor