Podstawowe informacje:

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Profesor nadzwyczajny. Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy z Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych. Redaktor naczelny „Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa”.

Ekspert krajowy w Grupie Doradców (Advisory Group) przy ośrodku analitycznym Statewatch w Londynie. Ekspert-profesor w European Online Academy, Centre international de formation européenne w Nicei.

Był profesorem wizytującym na uniwersytetach w Madrycie, São Paulo, Bogocie, Rochester, NY, Des Moines, IA, Burgos. Był stypendystą programów TEMPUS i ERASMUS, Jean Monnet Project for Poland, Open Society Institute. Otrzymał NATO Research Fellowship for the Study of Democratic Institutions.

Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym: International Political Science Association, International Studies Association, European International Studies Association, Central and East European International Studies Association (członek Komitetu Wykonawczego od 2013 r.). Należy do Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (członek Zarządu Oddziału Krakowskiego 2010-2016, wiceprzewodniczący Zarządu od 2016 r.).

Zainteresowania badawcze:

 1. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE; bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, w szczególności współpraca policyjna, walka z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, ochrona granic, funkcjonowanie strefy Schengen.
 2. Studia strategiczne, przemiany w zakresie wojskowości, rola siły w stosunkach międzynarodowych, ewolucja współczesnych międzynarodowych stosunków militarnych, funkcje i cele współczesnych sił zbrojnych, hybrydyzacja bezpieczeństwa.
 3. Zarządzanie informacją, współpraca wywiadowcza w Unii Europejskiej oraz w wymiarze transatlantyckim, antycypacja zagrożeń z wykorzystaniem otwartych źródeł informacji.

 

Prowadzone prace badawcze:

 1. Badania nad współczesnym bezpieczeństwem: poszukiwanie nowego spojrzenia teoretycznego na współczesne bezpieczeństwo, umieszczonego w kontekście jego złożoności (kompleksowości) i sieciowej konfiguracji jego elementów.

 2. Zdezorganizowana fronetyczna wspólnota bezpieczeństwa na przykładzie Unii Europejskiej i NATO – projekt własny.

 

Planowane prace badawcze:

Borders and Orders: Managing Internal Security in the European Union – monografia podejmująca zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz zarządzania granicami zewnętrznymi UE.

 

Wybrane publikacje

Monografie:

1.       Ameryka Łacińska wobec kryzysu środkowoamerykańskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 230.

2.       Problemy rządzenia w krajach Europy Środkowowschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 140.

3.       Unia Europejska wobec przestępczości. Współpraca w ramach III filara, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 198

4.       Historia polityczna świata XX wieku 1945-2000 (współautor – cz. V-VII), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 959

5.       Ameryka Środkowa, seria „Historia państw świata w XX wieku", Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007, s. 613

6.       Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym. Aspekty polityczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 283.

7.       Europejska wspólnota wywiadowcza. Prawo – instytucje – mechanizmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 310.

8.       Intelligence Security in the European Union. Building a Strategic Intelligence Community, Palgrave Macmillan, seria: New Security Challenges, Londyn i Nowy Jork 2016, s. xiii+298.

 

Wybrane artykuły naukowe (ostatnie trzy lata):

 1. “EU security privatization – the Nordic model”, w: Dyplomacja w życiu. Życie w dyplomacji, red. J. Jaskiernia, W. Saletra, Perpetuum Mobile, Kielce 2014, ss. 139-153.

 2. „Kierunki ewolucji acquis Schengen w świetle propozycji Komisji Europejskiej po 2011 r.”, w: Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. Tom II – 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, red. A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 107-123.

 3. „Rules of the game: A framework for analysis”, w: Odmiany współczesnej nauki o polityce, red. P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, tom II, s. 325-339.

 4. „Technologie satelitarne na rzecz bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, Kultura i Polityka, 2014, nr 16, s. 94-113.

 5. „Roztropny realizm a studia wywiadowcze: rozważania nad Unią Europejską jako wspólnotą wywiadowczą”, w: Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, red. E. Haliżak, J. Czaputowicz, PTSM i Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2014, s. 229-248.

 6. „Zadania wywiadowcze agencji Frontex: prawo – procedury – efekty”, w: Agencja Frontex w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, red. A. Kuś, A. Kosińska, A. Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 13-33.

 7. „NATO as a smart actor of global security”, w: 15 Years of Polish membership in NATO. Experiences & future challenges, red. M. Matyasik, KONTekst, Kraków 2015, s. 37-48.

 8. „Poland: A Skillfull Player”, w:  The European Union and the member states, red. Eleanor E. Zeff i Ellen B. Pirro, Lynne Rienner Publishers, wyd. 3, Boulder, CO i Londyn 2015, s. 259-278.

 9. “Euro-Atlantic security policy after NATO’s Wales Summit: Grappling with functional overload”, w: Euro-Atlantic Security Policy: Between NATO Summits in Newport and Warsaw, red. A. Gruszczak, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2015, s. 93-104.

 10. „Czesław Nanke”, w: Jubileuszowa Księga Nauk Politycznych, red. Andrzej Zięba, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 387-395.

 11. „Police and Customs Cooperation Centres and Their Role in EU Internal Security Governance”, w: EU Borders and Shifting Internal Security. Technology, Externalization and Accountability, red. Raphael Bossong, Helena Carrapico, Springer Verlag, Berlin 2016, s. 157-175.

 12. „Poland: The Special Services since the Independence”, w: The Handbook of European Intelligence Cultures, red. Bob de Graaff, James M. Nyce, Rowman & Littlefield, Lanham, MD 2016, s. 279-290.

 13. “EU Criminal Intelligence Model - Problems and Issues”, w: EU Criminal Law and Crime Policy. Values, Principles and Methods, red. Joanna Beata Banach-Gutierrez, Chris Harding, Routledge, London – New York 2016, s. 149-167.

 14. „Prewencja i antycypacja zagrożeń terrorystycznych w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej”, w: Współczesne oblicze terroryzmu, red. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska  im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków 2016, s. 54-71.

 15. “Establishing an EU law enforcement fusion centre”, European Journal of Policing Studies 2016, 4 (1), s. 103-124.

 16. „Resilience and mitigation in security management: concepts and concerns”, Forum Scientiae Oeconomia, 2016, 4, numer specjalny 1, s. 7-23.

 17. „NATO wobec zagrożeń wewnętrznych bezpieczeństwa obszaru transatlantyckiego w pierwszych latach zimnej wojny”, Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa, 2016, nr 1 (1), s. 29-48.

 

Udział w konferencjach (ostatnie trzy lata):

 

 1. University of Abertay & UACES Collaborative Research Network “Policing and European Studies”, Dundee, 1.05.2015, referat nt. "Establishing an EU law enforcement fusion centre. Prospects for criminal intelligence cooperation in the European Union".

 2. Instytut Studiów Strategicznych, XXIII międzynarodowa krakowska konferencja bezpieczeństwa „NATO – Rosja”, Kraków, 22.05.2015, moderator panelu I „Czy grozi nam nowa zimna wojna w relacjach Zachód – Rosja?”

 3. Nicolae Balcescu Land Forces Academy, iMAF 2015 – international Military Academic Forum 2015 – Managing Future Challenges, Sibiu, 9-14.06.2015.

 4. Uniwerystet Jagielloński, Jagiellonian University Security Conference – Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World, Kraków, 18-20.06.2015, przewodniczący komitetu organizacyjnego; przewodniczący panelu „Military Strategy, Technology and Challenges”, referat nt. „Stream-nodal governance: Phronetic approach to the EU’s internal security.

 5. Wyższa Szkoła Policji, ISEC Project Closing Conference, The use of existing infomration systems to increase the efficiency of cross-border infomration exchange and effectiveness of crime prevention, Katowice, 24-26.06.2015, referat nt. “PCCCs as fusion centres: prospects for a cross-border intelligence-led policing”, moderator dyskusji panelowej nt. “Sharing information, knowledge and best practices: PCCCs’ experiences and achievements”.

 6. Universidad de Deusto & UACES, 45th Annual Conference of UACES, Bilbao, 6-9.09.2015, referat nt. “Building resilience: the role of EU intelligence community”.

 7. Universita degli Studi di Catania & EISA, 9th Pan-European Conference on International Relations; Giardini Naxos, 23-26.09.2015, referat nt. “Violence  reconsidered: Towards post-modern warfare”.

 8. NATO Civil-Military Co-operation Centre of Excellence; Haga, 11-13.04.2016, seminarium naukowe NATO CIMIC Community of  Interest nt. „CIMIC and CMI contribution to a post-war strategy”.

 9. University of Defence, Centre for Security and Military Strategic Studies, II International Annual Conference: Defence and Strategy – From Wales to Warsaw and beyond, Brno, 13-14.06.2016, keynote speaker: “NATO and Poland: From Wales to Warsaw and beyond”.

 10. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, iMAF 2016 – international Military Academic Forum 2016, Wrocław, 20-24.06.2016.

 11. CEEISA, 11th Convention of the Central and East European International Studies Association; Ljubljana, 23-25.06.2016,  referat: “Schengen as the Inside/Outside Divide: Fostering the hybrid regime”, prowadzący warsztat studencki nt. Governance and Politics of Migration.

 12. Queen Mary University & UACES, 46th Annual Conference of UACES, Londyn, 5-7.09.2016, referat nt. „EU criminal intelligence cooperation – challenges of oversight and accountability”.

 13. Instytut Studiów Strategicznych, XXV Międzynarodowa Krakowska Konferencja Bezpieczeństwa „Po szczycie NATO w Warszawie - Właściwa odpowiedź na ciężkie czasy?”, Kraków, 9-10.10.2016, uczestnik panelu II: Ustalenia Szczytu – przyszła kooperacja między Wschodem a Zachodem.

 14. 6th Belgrade Security Forum, Belgrad, 11-13.10.2016, referat nt. „Unmodern people in post-modern world: The rise of ethno-nationalism and its consequences for Poland’s immigration policy”.

 15. World International Studies Committee / National Taiwan University, 5th Global International Studies Conference, Tajpej, 1-3.04.2017, referat nt. “Borders in Turbulent Times: Schengen as the Inside/Outside Divide”.

 16. Civil-Military Cooperation Centre of Excellence, Community of Interest Conference „Developing Resilience in Hybrid Conflicts”, Ryga, 17-18.05.2017, uczestnik syndykatu A – Strategic synchronisation.

 17. GLOBSEC, Bratislava Forum GLOBSEC 2017, Bratysława, 26-28.05.2017, udział w spotkaniu grupy analityków GIRI.

 18. Royal Military College Saint-Jean, 5th International Symposium on the Development of Military Academies (ISoDoMA), Saint-Jean, 29.05-2.06.2017, referat nt. „Achieving Synergistic Effects of collaboration Between Civil and Military Academies - The Case of Jagiellonian University”.

 19. European Chapter of the International Association for Intelligence Education (IAFIE) oraz Research Institute for European and American Studies, Second Annual Conference IAFIE-EUROPE „Intelligence Studies in a a Time of European Crisis”, Ateny, 22-24.06.2017, referaty: „Intelligence Studies in Poland: Modest beginnings of a new discipline” oraz „Fusing Intelligence in the European Union: In Search of Synergy”.

 20. UACES oraz Uniwersytet Jagielloński, 47th Annual Conference of UACES, Kraków, 4-6.09.2017, referat nt. „Schengen in the Fading EU: Mobility and Security as Challenges to European Integration”.

 

Profile w naukowych mediach społecznościowych:

Academia: https://jagiellonian.academia.edu/ArturGruszczak

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Artur_Gruszczak