dr Arkadiusz Nyzio

arkadiusz.nyzio@gmail.com

Profil na portalu Academia.edu

Profil na portalu Researchgate

Profil w systemie USOS

Profil w bazie Nauka Polska

Cytowania w Google Scholar

ORCID

 

 

 

Pełnione funkcje:

Asystent z dr w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sekretarz Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Poliarchia” wydawanego przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Członek redakcji czasopism naukowych „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa” oraz „Społeczeństwo. Edukacja. Język”.

 

Wykształcenie:

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2017, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, doktorat obroniony z wyróżnieniem).

Licencjat politologii i bezpieczeństwa narodowego UJ, magister politologii i europeistyki UJ (dyplomy z wyróżnieniem). Ukończył studia w 2014 r. w gronie 5 proc. najlepszych absolwentów UJ. Ukończył również studia podyplomowe edytorstwo – redakcja tekstu prowadzone przez Wydział Polonistyki UJ. Obecnie student prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Znajomość języków obcych: język angielski (poziom biegły – C2, certyfikat CPE), język rosyjski, łaciński i hiszpański.

 

Zainteresowania badawcze:

1. Polityka polska XX i XXI wieku.

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w XX i XXI wieku.

3. Historia polityczna Europy Środkowo-Wschodniej.

4. Instytucje i zarządzanie polityką.

5. Teoretyczne aspekty nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie.

 

Aktywność akademicka (wybrane):

2015–2017 – zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

2016–2017 – asystent naukowy w projekcie badawczym Pamięciowy wymiar transformacji ustrojowej realizowanym w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

2015 – ukończony kurs podstawowy Ars Docendi, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej UJ.

2014 – udział w VIII Letniej Szkole Historii Najnowszej Instytutu Pamięci Narodowej.

2013 – staż naukowy w Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

W latach 2012–2018 przeprowadzono ponad 800 godzin dydaktycznych, m.in. w ramach przedmiotów: Teorie bezpieczeństwa, Strategic analysis of the post-Cold War international environment, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, System bezpieczeństwa RP, Polityka zagraniczna Polski, Polityka polska po 1989 roku i Polska polityka wobec Europy Środkowo- Wschodniej.

 

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019:

1. System bezpieczeństwa RP.

2. Bezpieczeństwo międzynarodowe.

3. Stosunki międzynarodowe.

4. Strategic analysis of the post-Cold War international environment.

5. Technologie bezpieczeństwa.

6. Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego.

7. Cykl wywiadowczy.

 

Nagrody, wyróżnienia, stypendia:

1. Laureat Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego – Nagroda I stopnia (2015).

2. Nominacja do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski (2015).

3. Wielokrotny stypendysta UJ, m.in. stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów UJ (czterokrotnie).

 

Publikacje:

Recenzowane monografie naukowe:

1. Imperium w przebudowie. Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1993, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019 (w przygotowaniu).

2. Rządzić znaczy służyć? Historia Unii Demokratycznej (1991–1994), Wydawnictwo PiT, Kraków 2014, ss. 596. Wstęp książki dostępny tutaj.

Recenzje monografii opublikowane na łamach „Athenaeum. Polskich Studiów Politologicznych”„Polityki”„Gazety Wyborczej” i bloga Plankton Polityczny.

 

Prace zbiorowe pod redakcją:

1. Od wojny sprawiedliwej do wojny robotów. Rozważania o stałości i zmienności fenomenu wojny, KONTekst, Kraków 2018, ss. 178, ISBN 978-83-942730-9-5. Książka w całości dostępna tutaj.

2. „Poliarchia” 2013, vol. 1, nr 1, ss. 246.

3. „Poliarchia” 2014, vol. 2, nr 1, ss. 234.

4. „Poliarchia” 2014, vol. 3, nr 2, ss. 152.

5. „Poliarchia” 2015, vol. 4, nr 1, ss. 114.

6. „Poliarchia” 2015, vol. 5, nr 2, ss. 152.

7. „Poliarchia” 2016, vol. 6, nr 1, ss. 160.

8. „Poliarchia” 2016, vol. 7, nr 2, ss. 99.

9. „Poliarchia” 2017, vol. 8, nr 1, ss. 110.

10. „Poliarchia” 2017, vol. 9, nr 2, ss. 108.

11. „Poliarchia” 2018, vol. 10, nr 1 (w przygotowaniu).

12. „Poliarchia” 2018, vol. 11, nr 2 (w przygotowaniu).

13. „Poliarchia” 2019, vol. 12, nr 1 (w przygotowaniu).

14. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2016, vol. 13, nr 2, ss. 140 (współredakcja).

15. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2017, vol. 16, nr 1, ss. 128 (współredakcja).

16. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2017, vol. 18, nr 3, ss. 132 (współredakcja).

17. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2018, vol. 20, nr 1, ss. 218 (współredakcja).

18. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2018, vol. 21, nr 2, ss. 232 (współredakcja).

19. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne” 2018, vol. 23, nr 4, s. 274 (współredakcja).

20. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe” 2017, vol. 14, nr 1, ss. 198 (współredakcja).

 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

1. Zespół do spraw prawa policyjnego Społecznej Rady Legislacyjnej – powstanie, prace i rola w reformie aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989–1990, [w:] Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczypospolitej (1980–1994), red. S. Grodziski, K. Barczyk, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, s. 429–450.

2. Biuro Ochrony Rządu w latach 1989–1993. Zarys problematyki, [w:] Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, red. M. Kuć, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 235–251.

3. Dehumanizacja i przyszłość wojny w pracach Christophera Cokera, [w:] Od wojny sprawiedliwej do wojny robotów. Rozważania o stałości i zmienności fenomenu wojny, red. A. Nyzio, Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, Kraków 2018, s. 157–175.

4. Znacząca nieobecność? Katastrofa smoleńska w kampaniach wyborczych 2015 roku, [w:] Oblicza kampanii wyborczych 2015, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 411–442.

5. Komunizm i postkomunizm jako przedmioty sporów pomiędzy Akcją Wyborczą Solidarność a Unią Wolności w latach 1996–2001, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2014, red. Ł. Kamiński, J. Szumski, t. VIII, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, s. 93–107.

6. Racjonalne społeczeństwo a dyskurs polityczny okresu polskiej transformacji systemowej, [w:] Społeczeństwo rozumu-społeczeństwo rozumne, red. K. Cikała, K. Drążkiewicz, W. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2014, s. 140–155.

7. Zagrożenia demokracji według „Gazety Wyborczej”. Ilościowa analiza treści, [w:] Etyka mediów, red. M. Drożdż, t. XI, Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2015, s. 321–344.

8. Wspólnota lokalna i państwo narodowe w ponowoczesności na łamach „Gazety Wyborczej”. Jakościowa analiza dyskursu, [w:] Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności. Namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa, red. K. Cikała-Kaszowska, W. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, s. 97–114.

9. Nauki o bezpieczeństwie na polskich uniwersytetach publicznych. Rys historyczny i wybrane problemy metodologiczne, [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, red. A. Gałecki, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak, t. III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2014, s. 25–42.

10. „Gazeta Wyborcza” w świetle teorii społecznej odpowiedzialności prasy, [w:] Społeczeństwo odpowiedzialne, red. K. Cikała, W. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015, s. 77–90.

11. „Zielony Dół” – partnerstwo publiczno-pozarządowe w praktyce. Studium przypadku, [w:] Partnerstwa w sferze publicznej, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 216–225.

12. Grupa lobbingowa czy ideologiczna? Charakterystyka Parlamentarnej Grupy Kobiet, [w:] Obrazy kobiecości, red. M. Jabłoński, J. Fall, W. Pilch, M. Hohenauer, B. Koperski, Wydawnictwo Fall, Kraków 2014, s. 137–148.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

1. Wokół „ustawy inwigilacyjnej”. Geneza, przepisy i konsekwencje Ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa” 2017, vol. 2, nr 1.

2. The Second Revival? The Visegrád Group and the European Migrant Crisis in 2015–2017, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2017, vol. 50, nr 5, s. 47–98.

3. Słowackie elity polityczne wobec Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w latach 19932004, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, vol. 28, nr 2, s. 243–268.

4. Instrumenty demokracji bezpośredniej na przykładzie Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej, „Nauki polityczne. Zeszyty naukowe Koła Nauk Politycznych UJ” 2013, nr 9, s. 101–120.

5. Zmiana i ciągłość w polityce zagranicznej Węgier po 2004 r., „Zeszyty Naukowe KSSM UJ” 2013, nr 1, vol. 4, s. 53–78.

6. Kwestia praw człowieka a stan wojenny w Polsce (1981–1983), „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 7, s. 79–105.

7. W słabości siła. Bilans ewolucji polskich partii politycznych i w latach 1989–2013, „Poliarchia” 2014, nr 1, vol. 2, s. 199–232.

8. Brytyjskie studia kulturowe a polski strach przed polityką, „Kultura Popularna” 2014, nr 1, vol. 39, s. 54–67, ISSN: 1644-8340.

 

Recenzje:

1. Smutek precyzyjnej ambiwalencji. Recenzja pozycji „W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942)” Adama Puławskiego, „Rocznik Chełmski” 2013, t. XVII, s. 388–390.

 

Referaty na konferencjach:

Konferencje międzynarodowe:

1. „Defence and Strategy – Concepts for future battlefield”, tytuł wystąpienia: The Reform of the Control and Command System of the Polish Armed Forces – The Never-Ending Debate, University of Defence, Brno, 4–6 VI 2018 r.

2. „Transformacja bezpieczeństwa międzynarodowego: uwarunkowania, zagrożenia i wyzwania”, tytuł wystąpienia: The reform of the Common European Asylum System – perspectives for the Visegrád Group, Lwów, 22–23 III 2018 r.

3. „2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference »Friends, Foes and Familiar Strangers: Reassessing Actorness in Times of the Global (Dis)Order«”, tytuł wystąpienia: Security of the Polish parliament in 2015-2018: system analysis, UJ, Kraków, 17–18 IX 2018 r.

4. „The Holocaust and the Contemporary World”, tytuł wystąpienia: The uniqueness of the Holocaust from the perspective of security studies, Kraków, 23–24 IV 2015.

5. „Interdisciplinary Approaches To Security In The Changing World in Krakow”, tytuł wystąpienia: Infrahumanizaon and security studies. Building a conceptual framework, Kraków, 18–20 VI 2015.

6. „V Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów”, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, tytuł wystąpienia: Patologie dyskursu publicznego w zakresie opisu i oceny aktywności polityków pochodzenia żydowskiego w III Rzeczpospolitej, 23–25 V 2013 r.

6. „XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów”, Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tytuł wystąpienia: Historia partii politycznych polskiego ruchu narodowego po 1989 r. Najważniejsze osiągnięcia i perspektywy, 22–26 IV 2013 r.

8. „II międzynarodowa konferencja naukowa Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczenie logistyczne”, Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, tytuł wystąpienia: Nauki o bezpieczeństwie – dyscyplina w budowie. Problemy metodologiczne bezpieczeństwa narodowego w Polsce, 3–5 XII 2014 r.,

9. „Partnerstwa w sektorze publicznym”, Uniwersytet Rzeszowski, tytuł wystąpienia: „Zielony Dół” – partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Studium przypadku, 5–6 VI 2014 r.

 

Konferencje krajowe:

1. II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji”, tytuł wystąpienia: Państwowa Służba Ochrony – geneza, kompetencje i pozycja w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, UJ, Kraków, 21–22 IX 2017.

2. IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, tytuł wystąpienia: „Ustawa inwigilacyjna” w praktyce. Systemowe konsekwencje Ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, UMCS, Lublin, 18–20 IX 2018 r.

3. I Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa „Meandry współczesnego bezpieczeństwa: między globalizacja a renacjonalizacją”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego według Prawa i Sprawiedliwości oraz rządu Beaty Szydło. Dotychczasowe zmiany i perspektywy, 21–22 IX 2016 r.

4. „Liberalizm w Polsce – historia i współczesność idei”, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, tytuł wystąpienia: W strachu przed Lewiatanem. Polscy liberałowie polityczni wobec problemu budowy instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w okresie transformacji systemowej, 11 V 2016 r.

5. „Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej”, Opole, Uniwersytet Opolski, tytuł wystąpienia: Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego według Prawa i Sprawiedliwości oraz rządu Beaty Szydło na tle polityki Unii Europejskiej, 6 V 2016 r.

6. „Oblicza bezpieczeństwa – bezpieczeństwo personalne”, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, tytuł wystąpienia: Transformacja polityki bezpieczeństwa Polski po 1989 roku – zarys problematyki, 13 IV 2015 r.

7. „Kryzys człowieczeństwa? Ludobójstwa w XX wieku”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Ludobójstwo jako przedmiot zainteresowania nauk o bezpieczeństwie. Próba ujęcia teoretycznego, 10–12 kwietnia 2014 r.

8. VI Akademia Politologiczna „Polityka a wojna”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Ku wojnom robotów? Dehumanizacja konfliktów zbrojnych i etyka wojny XXI wieku w pracach Christophera Cokera, 6–7 XII 2012 r.

9. „Amerykańskie Południe. Rola, specyfika i znaczenie w amerykańskiej kulturze i historii”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Granica USA-Meksyk jako przedmiot zainteresowania nauk o bezpieczeństwie, 2–4 IV 2014 r.

10. „Człowiek Zalogowany”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Inwigilacja w sieci. Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa „człowieka zalogowanego”, 1–3 II 2013 r.

11. „Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych w drugiej połowie XX w. i w XXI w.”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, tytuł wystąpienia: Pojazdy bezzałogowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2014, 26–27 III 2014 r.

12. VI Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Między realizmem a idealizmem. Geopolityka według Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1989–1993, 6–8 VI 2013 r.

13. „Arktyka”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Region Arktyki w polskiej polityce zagranicznej w latach 1989–2013, 21–22 XI 2013 r.

14. „Między Wschodem a Zachodem. Dawne i współczesne granice Europy”, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł wystąpienia: Doktryna ULB jako polski wkład w definiowanie europejskiej granicy między Wschodem a Zachodem, 7 XII 2012 r.

15. „NEOAzja III”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Polityczna i gospodarcza aktywność Chin w Europie Środkowo-Wschodniej: przykłady Polski i Węgier, 9–10 III 2013 r.

16. Konferencja naukowa w ramach Dni Indyjskich 2014 w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: „Czasem słońce, czasem deszcz”, czyli stosunki polsko-indyjskie w latach 1989–2013. Dorobek, wyzwania i perspektywy, 16–17 V 2014 r.

17. „III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności”, Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, tytuł wystąpienia: Ponowoczesność jako źródło ekscytacji? Problematyka ponowoczesności na łamach „Gazety Wyborczej”, 10 V 2015 r.

18. „Społeczeństwo odpowiedzialne – społeczeństwo odpowiedzialności”, Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, tytuł wystąpienia: Strażnicy demokracji? „Gazeta Wyborcza” w kontekście teorii społecznej odpowiedzialności mediów, 9–10 V 2014 r.

19. „Media dawniej i dziś – Polska, Europa, Świat”, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, tytuł wystąpienia: Któż pilnować będzie samych strażników? Polska prasa społecznopolityczna po 1989 roku i jej wpływ na system partyjny, 5–6 XII 2012 r.

20. „Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, tytuł wystąpienia: Przyszłość, która nadeszła? III Rzeczpospolita drugiej dekady XXI wieku widziana z perspektywy polskich elit politycznych w okresie transformacji systemowej, Warszawa 2014, 11–12 XII 2014 r.

21. „VI Kongres Młodej Socjologii”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Krytyczna analiza dyskursu a badania polskiej prasy po 1989 roku. Za i przeciw metodzie, 15–16 V 2015 r.

22. III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony Polityki”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł wystąpienia: Patologie polskiego dyskursu polityki na przykładzie sporu smoleńskiego, 22–24 IX 2015 r.

23. „PR w polityce – od propagandy do profesjonalnych kampanii wyborczych”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, tytuł wystąpienia: Polityczny rebranding – przykłady zastosowania politycznej zmiany wizerunku w wybranych kampaniach wyborczych, 28 XI 2012 r.

24. „Portret kobiety. Inspiracja – tożsamość – kreacja”, Kraków, Akademia Ignatianum w Krakowie, tytuł wystąpienia: Aktywność kobiet w polskim parlamencie w latach 1991–2012. Charakterystyka Parlamentarnej Grupy Kobiet, 6–7 III 2013 r.

25. „Myśl polityczna polskiej prawicy po 1989 roku”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, tytuł wystąpienia: „Salonowy konserwatyzm” – myśl polityczna Forum Prawicy Demokratycznej (1990–1992), 17–18 XII 2013 r.

26. III Kongres Politologii „Odsłony Polityki”, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, tytuł: Demokracja wewnątrzpartyjna na przykładzie Unii Demokratycznej, 22–24 IX 2015 r.

Inne:

1. Referat w trakcie VIII Letniej Szkoły Historii Najnowszej Instytutu Pamięci Narodowej, tytuł wystąpienia: Zdarzyło się jutro? PRL jako przedmiot sporów pomiędzy Akcją Wyborczą Solidarność a Unią Wolności w latach 1996–2001, Warszawa, 8–13 IX 2014 r.

2. Konferencja lokalna „Czy Krakowian stać na bezpośredniość?”, tytuł wystąpienia: Krajobraz po „rozwodzie” z 1992 roku. Demokracja bezpośrednia w Czechach i na Słowacji, 9 X 2010 r.

3. Konferencja „Unia dla Polski”, tytuł wystąpienia: Unia Demokratyczna oczami badacza, Warszawa, 13 IX 2014 r.

4. Wystąpienie Propozycje zmian w ustawie o broni i amunicji – komentarz na sympozjum „Dostęp do broni palnej i amunicji a bezpieczeństwo obywateli”, Kraków, UJ, 8 III 2018 r.